Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1127 resultaten

Hof van Cassatie 02-11-2001

Internationale bevoegdheid – artikel 635, 9°, Ger. W. – vordering tot tussenkomst – bevoegdheidsbeding tussen de oorspronkelijke procespartijen krijgt uitwerking – interne regelen van bevoegdheid kunnen slechts toegepast worden na vaststelling van internationale bevoegdheid

Hof van Cassatie 29-09-2003

Verstoting – gevolgen in België – artikel 570, tweede lid, van het Ger. W – schending van de rechten van verdediging – navolgende aanvaarding door verstotene heeft geen herstellend effect

Hof van Justitie 09-12-2003, C-116/02, Gasser

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - vraag tot interpretatie – vraag gebaseerd op stellingen waarvan de juistheid niet werd onderzocht – voorwaarden – artikelen 17 en 21 – rechter bevoegd op basis van een bevoegdheidsbeding moet de zaak aanhouden totdat de eerst aangezochte rechter zich onbevoegd heeft verklaard – in het algemeen buitengewoon lange duur van de procedures in de staat van de eerst aangezochte rechter – geen grond om van
de bepalingen van artikel 21 af te wijken

Hof van Justitie 30-09-2003, C-167/01

Vennootschappen – Elfde richtlijn (89/666/EG) – volledige harmonisatie die bijkomende nationale openbaarmakinsgverplichting uitsluit – vrijheid van vestiging – regelmatige oprichting in een Lidstaat – geen bijkomende voorwaarden voor een filiaal in andere Lidstaat – uitzondering: misbruik

Rechtbank van koophandel Hasselt 22-05-2002

Internationale koopovereenkomst – toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – bewijs - schadevergoeding

Arbeidshof Bergen 18-10-2002

Buitenlandse beslissing - Verstoting – Gevolgen in België - Artikel 570, tweede lid, van het Ger. W. – Rechten van verdediging

Hof van beroep Antwerpen 07-05-2003

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Overbrenging in strijd met het gezagsrecht – Artikel 13 – Lichamelijk of geestelijk gevaar – Lang verblijf en inburgering – Draagwijdte van de verplichte terugkeer – Geen uitspraak over de invulling van het gezag of de concrete verblijfplaats bij terugkeer

Hof van Cassatie 29-03-2001

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1, tweede lid, 1° - Hoofdeis die de staat van personen betreft – Neveneis tot het bekomen van een onderhoudsgeld - Invloed van artikel 5, 2

Hof van Justitie 10-07-2003, C-87/01 P, Commissie/CCRE

Wederzijdse vorderingen tussen de Europese Commissie en een marktdeelnemer – schuldvergelijking – invloed van de principes van doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht, goed financieel beheer en goede rechtsbedeling – vorderingen beheerst door twee verschillende rechtsorden – vereisten van beide rechtsordeningen moeten vervuld zijn

Hof van Justitie 15-05-2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA / Staat der Nederlanden

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1 – 1° burgerlijke en handelszaken – Vordering van een Lidstaat gebaseerd op een privaatrechtelijke borgtochtovereenkomst, door die Lidstaat verplicht gesteld – Douanezaken – Borgtochtovereenkomst ter garantie van een douaneschuld