Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
989 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 22-01-2003

Internationale bevoegdheid – Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Artikel 11 - vordering tot echtscheiding – voorlopige maatregelen (art. 1280 Ger. W.) - aanhangigheid

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, zetelend in kort geding 08-05-2002

Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Internationale bevoegdheid – artikel 2 - artikel 12 - voorlopige maatregelen tijdens een echtscheidingsprocedure – gewoonlijke verblijfplaats – begrip

Rechtbank van eerste aanleg Turnhout 25-02-2003

Arbitrage – de aangeduide arbiter is een expert – bevoegdheden en taken van de arbiter

Hof van beroep Antwerpen 02-06-2003

Internationale bevoegdheid – Betwisting bevoegdheid – in limine litis – samen met verweer ten gronde en tegenvordering – concessie of koop-verkoop: kwalificatie – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van beroep Antwerpen 09-08-2004

Homologatie toebedeling van een deel van het gemeenschappelijke vermogen – huwelijksvermogensrecht – toepasselijk recht

Hof van beroep Brussel 21-01-2003

Internationale ontvoering van kinderen – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 3 – ongeoorloofde verplaatsing – artikelen 12 en 13 – (uitsluiting van) principe van onmiddellijke terugkeer

Hof van beroep Gent 19-01-2004

Concessie van alleenverkoop – vatbaarheid voor arbitrage (neen)

Hof van Cassatie 02-05-2002

Betekening aan een persoon in Duitsland – Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te Den Haag gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering – bindende kracht – moment waarop de betekening plaats vindt

Hof van Cassatie 15-10-2004

Arbitrage – Verdrag van New York van 10 juni 1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – artikel 2, 3 – beoordeling van de vatbaarheid voor arbitrage – toepassing van de lex fori niet uitgesloten – arbitreerbaarheid mag uitgesloten worden op basis van de openbare orde van het forum

Hof van Justitie 10-06-2004, C-168/02, Kronhofer

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 3 – speculatieve belegging – financieel verlies – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – begrip