Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
901 resultaten

Hof van Cassatie 19-03-2004

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – toepassingsgebied – artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar

Hof van Justitie 05-02-2004, C-18/02, DFDS Torline

Protocol betreffende de interpretatie van het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - interpretatie van artikel 2 van het Protocol conform de doelstellingen van het verdrag – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5,3 – preventieve vordering om een vakbondsactie te verhinderen – bevoegdheid voor de beoordeling van enerzijds de wettelijkheid van de vakbondsactie en anderzijds de schadevergoeding ligt in de betrokken lidstaat bij onderscheiden rechtbanken – oorzakelijk verband tussen de schade en de vakbondsactie – gevolg van de opschorting van de onrechtmatige daad – plaats waar het schadeverwekend feit zich heeft voorgedaan – plaats waar de schade werd geleden – begrip en criteria

Arbeidshof Brussel 16-09-2003

Arbeidsovereenkomst – beëindiging – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – wetten van politie en veiligheid – interpretatie van overeenkomst – term uit vreemd rechtssysteem

Arbeidsrechtbank Tongeren 12-11-2003

Schuldsanering in Nederland voor een natuurlijke persoon – gevolgen in België

Hof van beroep Luik 20-06-2002

Bewarend beslag – zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering – onderhoudsschuld – bewijswaarde van buitenlands vonnis dat in België niet kan worden uitgevoerd

Hof van Cassatie 03-02-2003

Arbeidsovereenkomst – opzeggingstermijn – artikel 82 van de
Arbeidsovereenkomstenwet – wet van politie en veiligheid – criteria

Hof van Cassatie 14-11-2002

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikelen 2 en 3 – voorrang van het verdrag op de Belgische regelen van internationale bevoegdheid – artikelen 21 en 22 – aanhangigheid en samenhang – de eerst aangezochte rechter mag zich niet uitspreken over de aanhangigheid of de samenhang

Hof van Cassatie 28-02-2002

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 3 - plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan –plaats waar schade is ingetreden – plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor de direct gelaedeerde

Hof van Justitie 02-10-2003, C-148/02, Garcia Avello

Europees burgerschap, vrijheid van verkeer en vestiging, verbod van discriminatie (artikelen 12 en 17 EG-verdrag) – familienaam van kinderen met de nationaliteit van twee Lidstaten – Belgische administratieve praktijk

Hof van Justitie 05-02-2004, C-265/02, Frahuil

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – verbintenissen uit overeenkomst - begrip – regresvordering van de borg tegen de oorspronkelijke schuldenaar – oorspronkelijke schuldenaar is geen partij bij de contractuele borgstelling en heeft er geen toestemming toe gegeven