Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
761 resultaten

Hof van beroep Brussel 24-04-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Ongeoorloofd
achterhouden van een kind – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Artikel 13, b Verdrag van Den Haag van 1980 –
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 15
Brussel IIbis – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te
behandelen – Hoger belang van het kind

Hof van beroep Brussel 24-04-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Pleegvoogdij –
Marokkaans kind – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 Brussel
IIbis – Gewone verblijfplaats – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van
1996 (kinderbescherming) – Artikel 15 – Recht van het forum – Hoger belang
van het kind – Artikel 475bis BW – Artikel 475ter BW – Toestemming van de
ouders

Hof van beroep Gent 26-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Artikel 1 KB 14 januari 2013 – Bewijs
van economische participatie – Documentair systeem – Taak van de rechter

Hof van beroep Gent 29-06-2017

Echtscheiding – Alimentatie – Huwelijksvermogen – Internationale
bevoegdheid – Toepassing oude bevoegdheidsregels – (oud) Artikel 635 Ger.W.
– Nietigverklaring van het huwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 3.1, eerste lid, a) – Ontvankelijkheid tegenvordering – Toepasselijk recht
– Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Toestemmingsvereiste –
Distributieve toepassing van de nationale wet – Toepassing van Belgisch recht
en van Amerikaans recht – Wilsgebreken – Nietigverklaring huwelijk

Hof van Cassatie 05-10-2017

Internationale bevoegdheid – Hoger beroep – Beslissing inzake bevoegdheid –
Exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht – Artikel 1050, tweede lid
Ger.W. – Artikel 1055 Ger.W.

Hof van Justitie 05-10-2017, C-341/16, Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast- Knipping

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken
– Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid – Artikel 2, lid 1 –
Bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder –
Artikel 22, punt 4 – Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en de geldigheid
van intellectuele-eigendomstitels – Geding om te bepalen of een persoon
terecht als merkhouder is geregistreerd

Hof van Justitie 09-11-17, C-641/16, Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH / Expert France

Prejudiciële verwijzing – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000
(Insolventie) – Bevoegde rechter – In het kader van een insolventieprocedure
ingediende vordering wegens oneerlijke mededinging – Vordering die door een
vennootschap met zetel in een andere lidstaat is ingesteld tegen de cessionaris
aan wie een onderdeel van de aan de insolventieprocedure onderworpen
vennootschap is overgedragen – Vordering die niets te maken heeft met de
insolventieprocedure of vordering die rechtstreeks uit die procedure voortvloeit
en daarmee nauw samenhangt

Hof van Justitie 12-10-2017, C-218/16, Aleksandra Kubicka

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening
650/2012 (Erfrecht) – Erfopvolging en Europese erfrechtverklaring –
Werkingssfeer – Onroerend goed in een lidstaat waarvan het recht geen
‘vindicatielegaat’ kent – Weigering om de zakelijke werking van een dergelijk
legaat te erkennen

Hof van Justitie 17-10-2017, C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bijzondere
bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad –
Schending van de rechten van een rechtspersoon door de publicatie op internet
van beweerdelijk onjuiste gegevens over hem en door het niet verwijderen van
op hem betrekking hebbende reacties – Plaats waar de schade is ingetreden –
Centrum van de belangen van deze persoon

Hof van Justitie 25-10-2017, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

Prejudiciële verwijzing – Vrijheid van vestiging – Grensoverschrijdende
omzetting van een vennootschap – Verplaatsing van de statutaire zetel zonder
verplaatsing van de werkelijke zetel – Weigering tot schrapping uit het
handelsregister – Nationale regeling die de schrapping uit het handelsregister
afhankelijk stelt van de ontbinding van de vennootschap na de uitvoering van
de liquidatie – Werkingssfeer van de vrijheid van vestiging – Beperking van de
vrijheid van vestiging – Bescherming van de belangen van de schuldeisers, de
minderheidsaandeelhouders en de werknemers – Bestrijding van misbruik