Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 17-05-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Somalië –
Erkenning – Artikel 27 WIPR – Artikel 24 WIPR – Subsidiaire bescherming

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 22-03-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Eritrea –
Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vluchteling
– Artikel 12 Verdrag van Genève

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 23-11-2018

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Eritrea –
Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vluchteling
– Artikel 12 Verdrag van Genève

Hof van Justitie 08-12-2020, C‑626/18, Republiek Polen / Europees Parlement

Beroep tot nietigverklaring – Richtlijn (EU) 2018/957 – Vrij verrichten van diensten – Terbeschikkingstelling van werknemers – Arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden – Beloning – Duur van de terbeschikkingstelling – Bepaling van de rechtsgrondslag – Artikelen 53 en 62 VWEU – Wijziging van een bestaande richtlijn – Artikel 9 VWEU – Non-discriminatiebeginsel – Noodzaak – Evenredigheidsbeginsel – Verordening (EG) nr. 593/2008 – Werkingssfeer – Wegvervoer – Artikel 58 VWEU

Hof van Justitie 10-12-2020, C‑774/19, A. B., B. B. / Personal Exchange International Limited

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 15, lid 1 – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‚consument’ – Overeenkomst voor pokerspelen, die online is gesloten tussen een natuurlijke persoon en een organisator van kansspelen – Natuurlijke persoon die in zijn levensonderhoud voorziet met onlinepokerspelen – Kennis waarover deze persoon beschikt – Regelmaat waarmee de activiteit wordt uitgeoefend

Hof van Justitie 11-11-2020, C‑433/19, Ellmes Property Services Limited / SP

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 24, punt 1 – Exclusieve bevoegdheid betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen – Artikel 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Rechtsvordering van een appartementseigenaar strekkende tot staking van het gebruik van een appartement voor toeristische doeleinden door een andere appartementseigenaar

Hof van Justitie 18-11-2020, C‑519/19, Ryanair DAC / DelayFix

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Luchtvervoerovereenkomst – Door de passagier in de hoedanigheid van consument overeengekomen forumkeuzebeding – Vordering van die passagier jegens de luchtvaartmaatschappij – Cessie van die vordering aan een incassobureau – Tegenwerpbaarheid van het forumkeuzebeding door de luchtvaartmaatschappij aan de vennootschap die de vordering van die passagier heeft overgenomen – Richtlijn 93/13/EEG

Hof van Justitie 24-11-2020, C‑59/19, Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid – Artikel 7, punten 1 en 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vordering tot staking van handelspraktijken die worden geacht in strijd met het mededingingsrecht te zijn – Gesteld misbruik van machtspositie dat tot uiting komt in handelspraktijken die onder contractuele bepalingen vallen – Platform voor het online reserveren van accommodatie booking.com

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Tongeren) 12-11-2020

Overeenkomst – Internationale bevoegdheid – Artikel 25 Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Verwijzing
achterzijde factuur – Forumkeuze in overeenkomst – Gemeenschappelijke
bedoeling partijen – Materiële geldigheid – Toepasselijk recht– Artikel 98, §1,
tweede lid WIPR – Artikel 4, 1 a) Verordening 593/2008 (Rome I) – Gewone
verblijfplaats – Artikel 19, 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Plaats
hoofdbestuur – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 4 a) –
Schijnvertegenwoordiging – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde
goed – Artikel 61 –Tekortkoming nakoming – Artikel 64 – Ontbinding
overeenkomst – Artikel 74 – Schadevergoeding

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-10-2020

Echtscheiding – Bevoegdheid – Artikel 3.1a Verordening 2201/2003 (Brussel
IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 8 Verordening 1259/2010 (Rome III) –
Ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid – Artikel 8 Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 16 Verdrag van Den Haag
van 1996 (Kinderbescherming) – Onderhoudsvordering – Bevoegdheid – Artikel
3d Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Toepasselijk recht – Artikel 3.1 Protocol
van Den Haag van 2007 (onderhoud)