Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Hof van Justitie 25-11-2021, C-25/20, ALPINE BAU

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 28 – Artikel 32, lid 2 – Termijn voor de indiening van vorderingen in een insolventieprocedure – Indiening van vorderingen in een in een lidstaat aanhangige secundaire insolventieprocedure door de curator van de hoofdinsolventieprocedure die in een andere lidstaat loopt – Dwingende termijn die is vastgesteld in het recht van de lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure wordt geopend

Hof van Justitie 25-11-2021, C-289/20, IB / FA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding – Artikel 3, lid 1, onder a) – Begrip “gewone verblijfplaats” van de verzoeker

Hof van Justitie 30-09-2021, C-296/20, Commerzbank AG / E.O.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Burgerlijke en handelszaken – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 15, lid 1, onder c) – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Overbrenging van de woonplaats van de consument naar een ander door het verdrag gebonden staat

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-04-2021, M.V. / Polen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Polen – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Gewone verblijfplaats kind – Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-06-2021, Y.S. en O.S. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Rusland – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Belang van het kind – Procedurele vereisten artikel 8 EVRM – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Situatie in Oost-Oekraïne – Artikel 2 EVRM – Artikel 3 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16-07-2020, D. / Frankrijk

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Artikel 14 EVRM – Wensouders zijn de biologische ouders – Recht op respect voor het privéleven van het kind – Adoptie mogelijk – Erkenning van familieleven noodzakelijk – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30-03-2021, Thompson / Rusland

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 (b) – Artikel 3 – Ernstig risico – Ongeoorloofde overbrenging kind – Belang van het kind – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Grondwettelijk Hof 20-05-2021

Nationaliteitsverklaring – Artikel 15, §5 WBN – Negatief advies openbaar ministerie – Openbaar ministerie als partij – Veroordeling kosten, inclusief rechtsplegingsvergoeding – Artikel 1017-1022 Ger.W. – Artikel 10 en 11 Grondwet – Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie

Grondwettelijk Hof 23-09-2021

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Rechtspleging – Bevoegdheid van het hof van beroep – Ontstentenis van een dubbele aanleg

Grondwettelijk Hof 25-02-2021

Toepasselijk recht – Naam – Artikel 3, § 3 WIPR – Artikel 37 WIPR – Vluchteling – Verbetering geboorteakte – Verschil in behandeling – Non-discriminatiebeginsel – Artikel 12 Verdrag van Genève van 1951 – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Artikel 22 Grondwet – Artikel 8 EVRM