Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Hof van Cassatie 11-12-2020

Betekening – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 8 – Degene voor
wie het stuk is bestemd – Weigering in ontvangst te nemen – Ontvangende
instantie – Taal die de bestemmeling begrijpt of geacht wordt te begrijpen –
Vertaling in de officiële taal – Verplichting modelformulier bijlage II

Hof van Cassatie 28-01-2021

Internationale betekening – Artikel 40 Ger.W. – Artikel 6 EVRM – Recht tot
toegang tot een gerecht – Onbekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen
woonplaats in België – Artikel 57 Ger.W. – Start termijn voor beroep

Hof van Cassatie 28-06-2019

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 3:172 Nederlands Burgerlijk Wetboek –
Gemeenschap – Bijdrage in kosten naar evenredigheid aandelen in de vruchten
en andere voordelen – Bijdrage in kosten naar evenredigheid van aandelen in
eigendom

Hof van Justitie 19-11-2020, C-454/19, ZW, in tegenwoordigheid van: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Strafbaarstelling die specifiek betrekking heeft op de internationale ontvoering van minderjarigen – Beperking – Rechtvaardiging – Bescherming van het kind – Evenredigheid

Hof van Justitie 24-03-2021, C-603/20 PPU, SS / MCP

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 10 – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Ontvoering van een kind – Bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat – Territoriale werkingssfeer – Overbrenging van een kind naar een derde staat – Gewone verblijfplaats verworven in deze derde staat

Hof van Justitie 25-02-2021, C-804/19, BU / Markt24 GmbH

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst – Bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 5 – Toepasselijkheid – Overeenkomst die in een lidstaat wordt gesloten voor een baan bij een onderneming die in een andere lidstaat is gevestigd – Geen arbeidsprestaties gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst – Uitsluiting van de toepassing van nationale bevoegdheidsregels – Artikel 21, lid 1, onder b), i) – Begrip “plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt” – Arbeidsovereenkomst – Plaats van uitvoering van de overeenkomst –Verplichtingen van de werknemer jegens zijn werkgever

Hof van Justitie 25-03-2021, C-307/19, Obala i lučice d.o.o. / NLB Leasing d.o.o.

Prejudiciële verwijzing – Toepasselijk recht – Verordening 864/2007 (Rome II) en Verordening 593/2008 (Rome I) – Werkingssfeer ratione temporis – Onbevoegdheid van het Hof – Artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 1, lid 1 – Materiële werkingssfeer – Begrip “burgerlijke en handelszaken” – Artikel 7, punt 1 – Begrippen “verbintenissen uit overeenkomst” en “verstrekking van diensten” – Artikel 24, punt 1 – Begrip “huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen” – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Notarissen die optreden in het kader van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging – Procedure betreffende de inning van de kosten van een dagkaart voor het parkeren van een voertuig op een parkeerplaats op de openbare weg

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 26-06-2020

Toepasselijk recht – Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Erkenning
van vaderschap – Toestemming van de moeder – Artikel 62 WIPR – Artikel
329bis, § 2 BW – Buitenlandse authentieke akten (Oekraïne) – Verklaringen door
de moeder – Artikel 27 WIPR – Morele schadevergoeding – Artikel 8 EVRM –
Artikels 1382 en 1383 BW – Afwezigheid van fout door de Belgische Staat

Vredegerecht Torhout 27-01-2021

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Machtiging voor minderjarig kind voor de verkoop
van een onroerend goed – Artikel 1, lid 2, e) – Maatregelen ter bescherming van
het kind – Artikel 8

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 10-07-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Somalië –
Erkenning – Artikel 27 WIPR – Artikel 24 WIPR – Subsidiaire bescherming