Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
848 resultaten

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 15-02-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering –
Vordering tot betwisting vaderschap – Aanhouding vordering tot vaststelling
vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 18-10-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Betwisting
vaderschap – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 62,
§ 1 WIPR – Toepassing Nepalees recht – Artikel 15, § 2 WIPR – Onmogelijkheid
om vreemd recht tijdig vast te stellen – Toepassing Belgisch recht – Aanhouding
vordering tot vaststelling vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-06-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 61 WIPR
– Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering – Meerderheidsvisie – Vordering tot
betwisting vaderschap naar Italiaans recht – Artikel 63 WIPR – Bewijsmiddelen
– Kostprijs DNA-onderzoek – Paterniteitsonderzoek

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2017

Internationale bevoegdheid – Relatie van samenleven – Geen toepassing van
artikel 22, 1° Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoop van buitenlands
onroerend goed

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Nationaliteit – Artikel 24 WBN – Herverkrijging van de Belgische nationaliteit –
Onafhankelijkheid van Congo – Verlies van de Belgische nationaliteit – Belg met
Congolees statuut – Belg met koloniaal statuut

Hof van beroep Gent 09-05-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23, lid 1,
b) – Forumkeuze – Algemene factuurvoorwaarden – Toepasselijk recht – Weens
Koopverdrag (CISG) – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde goed –
Artikel 36 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Bewijs – Verzoek
deskundigenonderzoek afgewezen – Verzoek getuigenbewijs afgewezen –
Schadebeding in algemene voorwaarden

Hof van Justitie 06-02-2019, C-535/17, NK / BNP Paribas Fortis NV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken – Verordeningen 44/2001 (Brussel I) en 1346/2000 (Insolventie) –
Respectieve werkingssfeer – Faillissement van een gerechtsdeurwaarder –
Vordering van de curator belast met het beheer en de vereffening van de boedel

Hof van Justitie 12-03-2019, C-221/17, M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux / Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikel 20 VWEU –
Artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie –
Bezit van zowel de nationaliteit van een lidstaat als die van een derde staat –
Verlies van rechtswege van zowel de nationaliteit van een lidstaat als het
burgerschap van de Unie – Gevolgen – Evenredigheid

Hof van Justitie 13-03-2019, C-635/17, E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –
Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG –
Uitsluitingen van de werkingssfeer van de richtlijn – Artikel 3, lid 2, onder c) –
Uitsluiting van subsidiair beschermden – Uitbreiding door het nationale recht
van het recht op gezinshereniging tot die personen – Bevoegdheid van het Hof –
Artikel 11, lid 2 – Ontbreken van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband
blijkt – Gegeven uitleg onvoldoende plausibel geacht – Op de autoriteiten van
de lidstaten rustende verplichtingen om aanvullende stappen te ondernemen –
Grenzen

Hof van Justitie 14-02-2019, C-554/17, Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Europese
procedure voor geringe vorderingen – Verordening 861/2007 (Geringe
vorderingen) – Artikel 16 – ‘In het ongelijk gestelde partij’ – Proceskosten –
Verdeling – Artikel 19 – Procesrecht van de lidstaten