Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
761 resultaten

Hof van Justitie 20-12-2017, C-467/16, Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Lugano II – Verdrag – Aanhangigheid – Begrip ‘gerecht’ – Bemiddelingsinstantie naar Zwitsers recht, belast met de aan elke procedure ten gronde voorafgaande bemiddelingsprocedure

Hof van Justitie 20-12-2017, C-649/16, Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. / Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Werkingssfeer – Vordering wegens aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ingesteld tegen de leden van een schuldeiserscomité die in een insolventieprocedure een saneringsplan hebben afgewezen

Hof van Justitie 25-01-2018, C-498/16, Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 44/2001 (Brussel I)– Artikelen 15 en 16 – Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‘consument’ – Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer

Hof van Justitie 28-02-2018, C-289/17, Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS / Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Voorwaarden voor waarmerking – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste schuldvorderingen – Rechten van de schuldenaar – Niet-vermelding van het adres van de instantie waaraan een betwisting van de schuldvordering kan worden gezonden of waarbij tegen het besluit kan worden opgekomen

Hof van Justitie 31-01-2018, C-106/17, Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 11, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 2 – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Personele werkingssfeer – Begrip ‘getroffene’ – Beroepsbeoefenaar in de verzekeringssector – Daarvan uitgesloten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-10-2017

Erkenning – Buitenlandse akte – Huwelijk – Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten – Gezinsleden die internationale bescherming genieten – Artikel 9 Verordening 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 WIPR – Afghaans huwelijk – Religieuze huwelijksakte – Geldigheid van het huwelijk – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij voltrekking huwelijk – Afghaans recht – Schending van de materiële motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Arbeidsrechtbank Brussel 04-09-2017

Staatloosheid – Palestina – Tegemoetkomingen aan personen met een
handicap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-12-2017, Orlandi e.a. / Italië

Erkenning – Homohuwelijk – Weigering van erkenning buitenlandse
huwelijksakte in Italië – Schending artikel 8 EVRM – Recht op juridische
erkenning en bescherming van homoseksuele relatie – Geen recht om te huwen
– Omzetting naar geregistreerd partnerschap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-09-2017, Sévère / Oostenrijk

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Oostenrijk
– Strafrechtelijke veroordeling – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel
IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging
beslissing tot terugkeer – Samenwerking tussen centrale autoriteiten –
Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en
familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Gewijzigde
omstandigheden – Snelle en adequate maatregelen

Familierechtbank Brussel 10-05-2017

Naam – Verbetering van de naam in nationaliteitsverklaring – Artikel 1383
Ger.W. – Artikel 15 WBN – Verbetering (nog) niet mogelijk