Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Hof van Justitie 07-04-2022, C-645/20, V A en Z A / TP

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 10 – Subsidiaire bevoegdheid op het gebied van erfopvolging – Gewone verblijfplaats van de erflater op het tijdstip van overlijden in een lidstaat waar verordening 650/2012 (Erfrecht) niet geldt – Erflater met de nationaliteit van een lidstaat die in deze lidstaat goederen bezat – Verplichting voor het gerecht van deze lidstaat waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, om ambtshalve de criteria van subsidiaire bevoegdheid te onderzoeken – Aanstelling van een gevolmachtigde in de nalatenschap

Hof van Justitie 07-04-2022, C-568/20, J / H Limited

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Werkingssfeer – Artikel 2, onder a) – Begrip “beslissing” – In een andere lidstaat afgegeven betalingsbevel na summier onderzoek op tegenspraak van een in een derde staat gegeven beslissing – Artikel 39 – Uitvoerbaarheid in de lidstaten

Hof van Justitie 10-02-2022, C-522/20, OE / VY

Prejudiciële verwijzing – Geldigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Artikel 18 VWEU – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3, lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje – Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de bevoegde rechter te bepalen – Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van die lidstaat is – Discriminatie op grond van nationaliteit – Geen

Hof van Justitie 10-02-2022, C-595/20, UE / ShareWood Switzerland AG en VF

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Verordening 593/2008 (Rome I) – Consumentenovereenkomsten – Keuze van het toepasselijke recht – Artikel 6, lid 4, onder c) – Uitsluiting van overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp hebben – Koopovereenkomst, met daarin begrepen een pacht- en dienstverleningsovereenkomst, voor bomen die zijn geplant met als enig doel deze voor winst te kappen

Hof van Justitie 10-03-2022, C-498/20, BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vordering van een curator tegen een derde ten behoeve van schuldeisers – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Artikel 8, punt 2 – Vordering tot tussenkomst door een collectieve belangenbehartiger – Verordening 864/2007 (Rome II) – Werkingssfeer – Algemene regel

Hof van Justitie 18-01-2022, C-118/20, JY / Wiener Landesregierung

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Werkingssfeer – Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren – Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Evenredigheidsbeginsel – Staatloosheid

Hof van Justitie 21-12-2021, C‑251/20, Gtflix Tv / DR

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Publicatie op internet van beweerdelijk smadelijke uitlatingen over een persoon – Plaats waar de schade is ingetreden – Gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan online geplaatste content toegankelijk is of is geweest

Hof van Justitie 24-03-2022, C-723/20, Galapagos BidCo. Sàrl / DE, Hauck Aufhäuser Fund Services SA en Price Capital SA

Prejudiciële verwijzing – Verordening 2015/848 (Insolventie) – Insolventieprocedures – Artikel 3, lid 1 – Internationale bevoegdheid – Overdracht van het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar naar een andere lidstaat na de indiening van de aanvraag van een hoofdinsolventieprocedure

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Dendermonde) 25-06-2021

Koop-verkoop – Internationale bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel
Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen mededeling –Geen vooraf
bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis – Plaats van levering

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 31-08-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen
mededeling – Geen vooraf bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis –
Plaats van levering