Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Hof van Justitie 15-06-2021, C-645/19, Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Verordening 2016/679 – Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens – “Eén-loketmechanisme” – Loyale en doeltreffende samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten – Competentie en bevoegdheden – Bevoegdheid om in rechte op te treden

Hof van Justitie 17-06-2021, C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG / SM

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 7, punt 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen – Persoon die stelt dat zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden als gevolg van de publicatie van een artikel op internet – Plaats waar de schade is ingetreden – Centrum van de belangen van deze persoon

Hof van Justitie 20-05-2021, C-913/19, CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 10 – Artikel 11, lid 1, onder a) – Mogelijkheid om de verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat op te roepen in een andere lidstaat, indien het een vordering van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft, voor het gerecht van de woonplaats van de eiser – Artikel 13, lid 2 – Rechtstreekse vordering ingesteld door de getroffene tegen de verzekeraar – Personele werkingssfeer – Begrip “getroffene” – Professional in de verzekeringssector – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 7, punten 2 en 5 – Begrippen “filiaal”, “agentschap” of “enige andere vestiging”

Hof van Justitie 22-04-2021, C-73/20, ZM, als curator van Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventieprocedures – Artikel 4 – Recht dat van toepassing is op de insolventieprocedure – Recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure wordt geopend – Artikel 13 – Voor het geheel van schuldeisers nadelige handelingen – Uitzondering – Voorwaarden – Handeling die onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Handeling die niet kan worden bestreden op grond van dat recht – Verordening 593/2008 (Rome I) – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 12, lid 1, onder b) – Onderwerpen die worden beheerst door het toepasselijke recht – Nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen – Betaling die is verricht ter uitvoering van een overeenkomst die onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Nakoming door een derde – In het kader van een insolventieprocedure ingestelde vordering tot teruggave van het betaalde bedrag – Recht van toepassing op die betaling

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 15-04-2021

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Overeenkomst – Artikel 8
WIPR – Artikel 96, 1° WIPR – Forumkeuze – Artikel 7 WIPR – Artikel 11 WIPR –
Artikel 4, lid 3 Verordening 593/2008 (Rome I) – Kennelijk nauwere band –
Weens Koopverdrag (CISG) – Conformiteit van het geleverde goed – Artikel 35 –
Artikel 36

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 29-04-2021

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Rechtskeuze voor het Belgisch recht –
Artikel 3, lid 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Weens Koopverdrag (CISG) –
Koopovereenkomst betreffende roerende zaken – Conformiteit van het
geleverde goed – Artikel 35 – Artikel 36 – Deskundigenonderzoek

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 05-03-2021

Nationaliteit – Onmogelijkheid om een geboorteakte te verschaffen – Artikel 5,
§ 3 WBN – Verzoek tot homologatie van akte van bekendheid – Artikel 5, § 4
WBN – Beëdigde verklaring

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 07-06-2017

Erkenning – Toepasselijk recht – Buitenlandse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 23 WIPR – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR –
Openbare orde – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 146bis
BW – Schijnhuwelijk – Bigamie – Verblijfsrecht

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 18-06-2018

Erkenning – Huwelijk – Buitenlandse huwelijksakte – Nietigverklaring huwelijk –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 146bis BW –
Schijnhuwelijk – Artikel 12 EVRM – Recht om te huwen

Familierechtbank Brussel 14-12-2020

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Nietigverklaring huwelijk –
Artikel 3, 1, a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gewone verblijfplaats –
Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Artikel 21 WIPR – Openbare
orde – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk