Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
989 resultaten

Hof van Justitie 22-04-2021, C-73/20, ZM, als curator van Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventieprocedures – Artikel 4 – Recht dat van toepassing is op de insolventieprocedure – Recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure wordt geopend – Artikel 13 – Voor het geheel van schuldeisers nadelige handelingen – Uitzondering – Voorwaarden – Handeling die onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Handeling die niet kan worden bestreden op grond van dat recht – Verordening 593/2008 (Rome I) – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 12, lid 1, onder b) – Onderwerpen die worden beheerst door het toepasselijke recht – Nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen – Betaling die is verricht ter uitvoering van een overeenkomst die onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Nakoming door een derde – In het kader van een insolventieprocedure ingestelde vordering tot teruggave van het betaalde bedrag – Recht van toepassing op die betaling

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 15-04-2021

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Overeenkomst – Artikel 8
WIPR – Artikel 96, 1° WIPR – Forumkeuze – Artikel 7 WIPR – Artikel 11 WIPR –
Artikel 4, lid 3 Verordening 593/2008 (Rome I) – Kennelijk nauwere band –
Weens Koopverdrag (CISG) – Conformiteit van het geleverde goed – Artikel 35 –
Artikel 36

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 29-04-2021

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Rechtskeuze voor het Belgisch recht –
Artikel 3, lid 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Weens Koopverdrag (CISG) –
Koopovereenkomst betreffende roerende zaken – Conformiteit van het
geleverde goed – Artikel 35 – Artikel 36 – Deskundigenonderzoek

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 05-03-2021

Nationaliteit – Onmogelijkheid om een geboorteakte te verschaffen – Artikel 5,
§ 3 WBN – Verzoek tot homologatie van akte van bekendheid – Artikel 5, § 4
WBN – Beëdigde verklaring

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 07-06-2017

Erkenning – Toepasselijk recht – Buitenlandse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 23 WIPR – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR –
Openbare orde – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 146bis
BW – Schijnhuwelijk – Bigamie – Verblijfsrecht

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 18-06-2018

Erkenning – Huwelijk – Buitenlandse huwelijksakte – Nietigverklaring huwelijk –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 146bis BW –
Schijnhuwelijk – Artikel 12 EVRM – Recht om te huwen

Familierechtbank Brussel 14-12-2020

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Nietigverklaring huwelijk –
Artikel 3, 1, a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gewone verblijfplaats –
Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Artikel 21 WIPR – Openbare
orde – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 30-04-2020

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Erkenning – Afstamming –
Vaststelling van moederschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR –
Geboorteakte – Somalië – Artikel 31 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 23 WIPR –
Artikel 30 WIPR – Legalisatie – Artikel 46 BW (oud) – Artikel 26 BW – Artikel 35
BW – Vonnis als vervangende geboorteakte

Familierechtbank Waals-Brabant 12-01-2021

Erkenning – Tenuitvoerlegging – Alimentatie – Buitenlandse rechterlijke
beslissing – Voorwaarden – Artikel 25 WIPR – Schending van de openbare orde
– Schending van de rechten van verdediging – Geen uitputting van een
rechtsmiddel in de staat van herkomt – Gezondsheidtoestand van de
schuldenaar – Beslissing kan niet meer leiden tot een gewoon rechtsmiddel –
Artikel 25, § 1, 4° WIPR – Precaire beslissing waarbij voorlopige maatregelen
worden gelast – Definitief karakter

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18-01-2019

Erkenning – Toepasselijk recht – Buitenlandse huwelijksakte – Ethiopisch
religieus huwelijk – Artikel 31 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel
18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Artikel 46 WIPR
– Grondvoorwaarden – Artikel 47 WIPR – Vormvoorwaarden –
Conflictenrechtelijke controle – Schijnhuwelijk – Artikel 147 BW – Bigamie –
Ontbinding van huwelijk