Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Nationaliteit – Onmogelijkheid zich een geboorteakte te verschaffen –
Onmogelijkheid zich een akte van bekendheid te verschaffen – Artikel 5, §3 WBN
– Verzoek een beëdigde verklaring te mogen afleggen – Artikel 5, §4 WBN –
Geweigerd

Hof van beroep Gent 18-02-2021

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak de
behandelen – Oostenrijkse rechter – Aanvaarding van de bevoegdheid –
Beslissing in kracht van gewijsde getreden – Beslissing waarbij de Belgische
rechter afziet van de uitoefening van de bevoegdheid - Kosten

Hof van beroep Gent 25-11-2021

Existence d’un Etat – Conditions – Convention de Montevideo – Coutume
internationale de portée universelle – Appréciation par le pouvoir judiciaire –
Apatridie

Hof van Cassatie 10-02-2022

Schending van buitenlands recht – Ontvankelijkheid – Schending van de
relevante verwijzingsregel – Arbitrage – Scheidsdrechterlijke uitspraak –
Erkenning en tenuitvoerlegging – Bindend karakter van de uitspraak – Betekenis
– Afwezigheid van rechtsmiddel tot wijziging – Toepasselijk recht –
Arbitrageovereenkomst – Recht aangewezen in de arbitrageovereenkomst –
Recht van de zetel – Tsjechische arbitragewet – Buitenlandse scheidsrechterlijke
uitspraak – Rechtsfeit – Executie

Hof van Cassatie 10-09-2021

Staatloosheid – Verblijfstitel – Ongelijke behandeling – Vergelijking met de
situatie van de vluchteling – Leemte in de wet – Rol van de rechter

Hof van Cassatie 16-12-2021

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Aanhangigheid
– Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 19 – Risico op onverenigbare
uitspraken

Hof van Cassatie 19-11-2021

Bestaan van een Staat – Voorwaarden – Verdrag van Montevideo –
Internationaal gewoonterecht met een universele draagwijdte – Beoordeling
door de rechterlijke macht - Staatloosheid

Hof van Cassatie 23-09-2021

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Erkenning – Artikel 21 – Nieuwe omstandigheden – Wijziging van de
verblijfsregeling – Geen miskenning gezag van gewijsde – Gewone verblijfplaats
van het kind – Artikel 8

Hof van Justitie 03-02-2022, C-20/21, JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 1, onder b), tweede streepje – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip “plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt” – Overeenkomst tot levering van diensten – Luchtvervoer – Eén enkele bevestigde boeking voor een vlucht die werd uitgevoerd in meerdere vluchtsegmenten door twee verschillende luchtvaartmaatschappijen – Verordening 261/2004 – Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Artikel 7 – Recht op compensatie – Vertraging tijdens het eerste vluchtsegment – Vordering tot compensatie tegen de met dit eerste vluchtsegment belaste luchtvaartmaatschappij bij de rechter van de plaats van aankomst ervan

Hof van Justitie 03-03-2022, C-421/20, Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Gemeenschapsmodellen – Verordening 6/2002 (Gemeenschapsmodellen) – Artikel 82, lid 5 – Rechtsvordering ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden – Nevenvorderingen bij de vordering wegens inbreuk – Toepasselijk recht – Artikel 88, lid 2 – Artikel 89, lid 1, onder d) – Verordening 864/2007 (Rome II) – Recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen – Artikel 8, lid 2 – Land waar de inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht is gepleegd