Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
761 resultaten

Hof van Justitie 21-06-2018, C-20/17, Vincent Pierre Oberle

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 4 – Algemene bevoegdheid van een gerecht van een lidstaat om uitspraak te doen over de erfopvolging in haar geheel – Nationale regeling die de internationale bevoegdheid voor de opstelling van nationale erfrechtverklaringen regelt – Europese erfrechtverklaring

Hof van Justitie 31-05-2018, C‑306/17, Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 8, punt 3 – Tegenvordering die al dan niet voortspruit uit de overeenkomst of uit het feit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is

Hof van Justitie 31-05-2018, C‑335/17, Neli Valcheva / Georgios Babanarakis

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Werkingssfeer – Begrip ‘omgangsrecht’ – Artikelen 1, lid 2, onder a), en artikel 2, punten 7 en 10 – Omgangsrecht van grootouders

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 20-04-2018

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Samenhang van contractuele vorderingen – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 8 lid 1 – Toepasselijk recht – Overeenkomst gesloten in 2006 – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 4, lid 1 – Het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is – Moeilijk te bepalen – Recht van toepassing op één van de verbintenissen van de overeenkomst – Onderaanneming – Kenmerkende prestant – Belgisch recht – Toepasselijk recht – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Verordening 864/2007 (Rome II) – Artikel 4, lid 1 – Plaats van de schade – Belgisch recht

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-02-2018, M.K. / Griekenland

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Griekenland – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Verzet van het kind – Belang van het kind – Recht van het kind om gehoord te worden – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Familierechtbank Brussel 07-11-2017

Erkenning – Buitenlandse authentieke akte – Afstamming – Draagmoederschap – Indische geboorteakte – Belgische wensouders – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Belgische recht – Artikel 312 BW – Artikel 315 BW – Geen schending van de openbare orde – Moederlijke en vaderlijke erkenning

Familierechtbank Brussel 18-12-2017

Naam – Vaststelling van de naam – Verandering van de naam – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische nationaliteit – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Artikel 38 WIPR– Artikel 11 van de wet van 8 mei 2014 – Artikel 335, § 1 BW – Gemeenschappelijke verklaring van de ouders – Termijn – 12 maanden – Artikel 17, § 2 van de wet van 18 december 2014 – Afwezigheid van keuze door de ouders – Splitsing van de naam – Dubbele naam – Verkrijging bijkomende nationaliteit – Artikel 37, § 2 WIPR

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Negatief advies Openbaar Ministerie – Deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap – Omzendbrief van 8 maart 2013 – Kennis van één van de drie landstalen

Familierechtbank Brussel 30-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Gelijkgestelde arbeidsdagen – Artikels 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst

Familierechtbank Luxemburg (afd. Aarlen) 08-12-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 5° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Geen hernieuwing van verblijfskaart – Europees burger – Ouder van een Belgisch kind