Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
738 resultaten

Hof van Justitie 28-02-2018, C-289/17, Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS / Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Voorwaarden voor waarmerking – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste schuldvorderingen – Rechten van de schuldenaar – Niet-vermelding van het adres van de instantie waaraan een betwisting van de schuldvordering kan worden gezonden of waarbij tegen het besluit kan worden opgekomen

Hof van Justitie 31-01-2018, C-106/17, Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 11, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 2 – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Personele werkingssfeer – Begrip ‘getroffene’ – Beroepsbeoefenaar in de verzekeringssector – Daarvan uitgesloten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-10-2017

Erkenning – Buitenlandse akte – Huwelijk – Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten – Gezinsleden die internationale bescherming genieten – Artikel 9 Verordening 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 WIPR – Afghaans huwelijk – Religieuze huwelijksakte – Geldigheid van het huwelijk – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij voltrekking huwelijk – Afghaans recht – Schending van de materiële motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Arbeidsrechtbank Brussel 04-09-2017

Staatloosheid – Palestina – Tegemoetkomingen aan personen met een
handicap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-12-2017, Orlandi e.a. / Italië

Erkenning – Homohuwelijk – Weigering van erkenning buitenlandse
huwelijksakte in Italië – Schending artikel 8 EVRM – Recht op juridische
erkenning en bescherming van homoseksuele relatie – Geen recht om te huwen
– Omzetting naar geregistreerd partnerschap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-09-2017, Sévère / Oostenrijk

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Oostenrijk
– Strafrechtelijke veroordeling – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel
IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging
beslissing tot terugkeer – Samenwerking tussen centrale autoriteiten –
Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en
familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Gewijzigde
omstandigheden – Snelle en adequate maatregelen

Familierechtbank Brussel 10-05-2017

Naam – Verbetering van de naam in nationaliteitsverklaring – Artikel 1383
Ger.W. – Artikel 15 WBN – Verbetering (nog) niet mogelijk

Familierechtbank Brussel 18-05-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van
Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)
– Parallelle procedures – Artikel 20 Brussel IIbis – Voorlopige en bewarende
maatregelen

Familierechtbank Brussel 19-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 12bis, § 1, 3° WBN –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Verbetering van de naam

Grondwettelijk Hof 12-10-2017

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikelen 1338 en
1340 Ger.W. – Artikel 7 Verordening 1896/2006 – Grensoverschrijdende aard
van het geschil – Geen strijdigheid