Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 21-10-2020

Overheidsopdracht – Aanbesteding georganiseerd door een buitenlandse
overheidsinstelling – Beroep door onderneming wiens bod niet weerhouden
werd – Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter – Administratieve
akte – Territoriaal karakter van het administratief recht – IPR niet relevant –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Burgerlijke en handelszaken – Optreden
van overheidsdienst in de uitoefening van de bijzondere bevoegdheden als
overheidsdienst – Geschil valt buiten Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) –
WIPR – Geschil valt buiten het internationaal privaatrecht

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Hoei) 12-07-2021

Kafala – Algerije – Erkenning – WIPR – Artikel 22 – Artikel 23 – Artikel 25 – Geen
schending van de openbare orde – Gelijkenis met de pleegvoogdij – Erkenning

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 08-02-2022, Plazzi / Zwitserland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Internationale bevoegdheid – Verplaatsing gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 5,2 – Artikel 7 – Intrekking van de schorsende werking van beroep tegen machtiging voor verhuis – Zwitserse rechtbanken niet meer bevoegd voor beroep na verhuis – Recht op een eerlijk proces – Artikel 6 EVRM – Schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 08-02-2022, Roth / Zwitserland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Internationale bevoegdheid – Verplaatsing gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 5,2 – Artikel 7 – Intrekking van de schorsende werking van beroep tegen machtiging voor verhuis – Zwitserse rechtbanken niet meer bevoegd voor beroep na verhuis – Recht op een eerlijk proces – Artikel 6 EVRM – Schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24-03-2022, A.M. / Noorwegen

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke afstamming erkend – Weigering tot erkenning afstammingsband met wensmoeder – Adoptie onmogelijk zonder toestemming wensvader – Recht op respect voor het privéleven van de wensmoeder – Belang van het kind – Geen schending artikel 8 EVRM – Geen schending artikel 14 EVRM

Familierechtbank Brussel 03-05-2021

Adoptie – Erkenning – Artikel 23 WIPR – Kameroen – Volwassene – Artikel 365-
2 BW – Omzeiling nationaliteit- en verblijfswetgeving

Familierechtbank Brussel 15-02-2022

Echtscheiding – Internationale bevoegdheid – Artikel 7.1 Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Forum necessitatis – Artikel 11 WIPR – Toepasselijk
recht – Verordening 1259/2010 (Rome III) - Artikel 8.1 – Echtscheiding niet
toegestaan onder Filipijns recht – Artikel 10 Rome III – Toepassing lex fori

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 21-01-2022

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – Iraaks recht – Naam –
Artikel 37 WIPR – Artikel 3, §3 WIPR – Belgisch recht – Verbetering geboorteakte

Grondwettelijk Hof 21-04-2022

Adoptie – Volle adoptie – Omzetting van een internationale adoptie in een volle adoptie – Vereiste van toestemming van de ouders – Volle adoptie die in het land van herkomst niet erkend is (Ethiopië)

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 8 – Gewone verblijfplaats van het kind – Perpetuatio fori - Artikel 10 –
Ongeoorloofde overbrenging van het kind – Artikel 9 – Voorwaarden – Artikel 19
– Aanhangigheid – Voorwaarden – Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat
beter in staat is de zaak de behandelen – Voorwaarden – Bijzondere band –
Belang van het Kind – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van 1996
(kinderbescherming)