Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Hof van Justitie 02-06-2022, C-617/20, T.N. en N.N.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Maatregelen betreffende het erfrecht – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikelen 13 en 28 – Geldigheid van de verklaring van verwerping van een nalatenschap – Erfgenaam met verblijfplaats in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht dat bevoegd is om uitspraak te doen over de erfopvolging – Verklaring die wordt afgelegd voor het gerecht in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van die erfgenaam

Hof van Justitie 07-07-2022, C-7/21, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB, DF en GH

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Betekening en kennisgeving van stukken – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 8, lid 1 – Termijn van een week voor de uitoefening van het recht om de ontvangst van het stuk te weigeren – In een lidstaat gegeven beslissing tot gedwongen tenuitvoerlegging die in een andere lidstaat enkel in de taal van de eerste lidstaat ter kennis is gebracht – Regeling van deze eerste lidstaat die voorziet in een termijn van acht dagen om verzet aan te tekenen tegen die beslissing – Verzetstermijn die tegelijk met de termijn voor de uitoefening van het recht van weigering van ontvangst van het stuk begint te lopen – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Hof van Justitie 12-05-2022, C-644/20, W.J. / L.J. en J.J.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Bepaling van het toepasselijke recht – Haags Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen – Artikel 3 – Gewone verblijfplaats van de schuldeiser – Tijdstip voor het bepalen van de gewone verblijfplaats – Ongeoorloofd niet doen terugkeren van een kind

Hof van Justitie 14-07-2022, C-274/21 en C-275/21, EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republiek Oostenrijk, Bundesbeschaffung GmbH

Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Niet-toepasselijkheid op de in artikel 2 van richtlijn 89/665/EEG bedoelde kortgeding- en beroepsprocedures bij afwezigheid van een grensoverschrijdend element – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 33 – Gelijkstelling van een raamovereenkomst met een overeenkomst in de zin van artikel 2 bis, lid 2, van richtlijn 89/665 – Onmogelijkheid om een nieuwe overheidsopdracht te gunnen wanneer de maximale hoeveelheid en/of waarde van de door de raamovereenkomst bepaalde werken, leveringen of diensten reeds is bereikt – Nationale regeling op grond waarvan griffierechten moeten worden betaald voor toegang tot de bestuursrechter op aanbestedingsgebied – Verplichtingen om griffierechten vast te stellen en te voldoen voordat de rechter uitspraak doet over een verzoek in kort geding of een beroep – Niet-transparante procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten – Doeltreffendheidsbeginsel en gelijkwaardigheidsbeginsel – Nuttig effect – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Richtlijn 89/665 – Artikelen 1, 2 en 2 bis – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Nationale regeling op grond waarvan een beroep wordt afgewezen indien de griffierechten niet zijn voldaan – Bepaling van de geraamde waarde van een overheidsopdracht

Hof van Justitie 14-07-2022, C-572/21, CC / VO

Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) — Artikel 8, lid 1, en artikel 61, onder a) – Algemene bevoegdheid – Perpetuatio-foribeginsel – Overbrenging, in de loop van het geding, van de gewone verblijfplaats van een kind vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar een derde staat die partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996

Hof van Justitie 20-06-2022, C-700/20, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association / Kingdom of Spain

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Erkenning van een beslissing uitgesproken in een andere lidstaat – Gronden voor weigering tot erkenning – Artikel 34, lid 3 – Beslissing onverenigbaar met een eerdere beslissing uitgesproken tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat – Voorwaarden – Respect, door de eerdere beslissing die de inhoud van een arbitraal uitspraak overneemt, van de bepalingen en fundamentele doelstellingen van Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 34, lid 1 – Erkenning kennelijk strijdig met de openbare orde van de aangezochte lidstaat – Voorwaarden

Hof van Justitie 30-06-2022, C-652/20, HW, ZF en MZ / Allianz Elementar Versicherung AG

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 11, lid 1, onder b) – Vordering van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde – Mogelijkheid om de verzekeraar op te roepen voor het gerecht van woonplaats van de eiser – Vaststelling van de internationale en territoriale bevoegdheid van een gerecht van een lidstaat – Artikel 13, lid 2 – Vordering die door de getroffene rechtstreeks tegen de verzekeraar wordt ingesteld – Verzekeraar die woonplaats heeft in een lidstaat en in een andere lidstaat een vestiging heeft en wordt opgeroepen voor het gerecht in het rechtsgebied waarvan die vestiging is gelegen

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 12-04-2022

Visum lang verblijf – Gezinshereniging – Huwelijk met een Belg – Bestaan van
een gezinsleven – Beperking – Positieve verplichting – Verschil in behandeling –
Kafala (Algerije) – Erkenning in België – Nieuw element – Onontvankelijkheid

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 22-03-2022

Erkenning en uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kafala –
Kafils als vertegenwoorders van het kind – Verdrag van Den Haag van 1996
(kinderbescherming) – Artikel 16 en 17 – Gewone verblijfplaats van het kind –
Toepassing Marokkaans recht – Bevoegdheidsverdeling Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen en rechtbank van eerste aanleg –
Weigeringsbeslissing humanitair visum voor het kind – Weigering tot erkenning
van de kafala – Artikel 33 Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming)
– Weigering visum geannuleerd – Artikel 8 EVRM – Hoger belang van het kind

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 10-06-2022

Overheidsopdracht – Aanbesteding georganiseerd door een buitenlandse
overheidsinstelling – Beroep door onderneming wiens bod niet weerhouden
werd – Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter – Openbare dienst
van een vreemde Staat – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Burgerlijke en
handelszaken – Uitsluiting van geschillen i.v.m. de aansprakelijkheid van de
Staat wegens een handeling van het openbaar gezag – Optreden van de
overheidsdienst in het kader van de openbare aanbesteding – Voorwerp van de
openbare aanbesteding – Aard van de geleverde diensten – Geen band met een
bijzondere bevoegdheid van een overheidsinstelling – Artikel 7(2) Verordening
1215/2012 Brussel Ibis – Verbintenissen uit onrechtmatige daad