Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
20 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-05-2021, Valdís Fjölnisdóttir e.a. / Ijsland

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Weigering erkenning afstammingsband – Geen genetische band wensouders – Niet-begeleide minderjarige – Voogdij – Artikel 8 EVRM – Bestaan van familieleven – Geen schending

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 24-04-2020

Erkenning – Huwelijk – Pakistaans religieus huwelijk – Ahmadi-huwelijk – Artikel
27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 47 WIPR –
Vormvoorwaarden – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR –
Openbare orde – Niet-erkenning huwelijksakte – Afstammingsband – Artikel 12
EVRM – Recht om te huwen – Artikel 8 EVRM – Recht op eerbiediging van het
privé- en familieleven – Artikel 9 EVRM – Vrijheid van geloof – Artikel 14 EVRM
– Discriminatieverbod

Grondwettelijk Hof 01-10-2020

Relatie van samenleven – Verklaring van wettelijk samenwonen – Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid – Aangifte huwelijk – Artikelen 164/3-164/5 BW – Niet toepasselijk bij verklaring van wettelijk samenwonen

Grondwettelijk Hof 24-09-2020

Consulaire bijstand – Beginsel van gelijkheid en non-discriminatie – Artikel 10 Grondwet – Artikel 11 Grondwet – Artikel 10 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 78 Consulair Wetboek – Draagwijdte consulaire bijstand – Lijst situaties consulaire bijstand – Artikel 9 Richtlijn (EU) 2015/637 – Consulaire praktijk van België – Geen subjectief recht op consulaire bijstand – Artikel 7 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 75 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van familieleden – Beginsel van soevereiniteit – Beginsel van niet-inmenging – Artikel 2, lid 1 Richtlijn (EU) 2015/637 – Uitsluiting consulaire bijstand van vluchtelingen en staatlozen – Artikel 11 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 79 Consulair Wetboek – Uitsluiting van consulaire bijstand van Belgen met dubbele nationaliteit in land van andere nationaliteit – Artikel 15 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 83 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van personen die zich in een risicogebied bevinden – Artikel 5 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer – Artikel 21 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 89 Consulair Wetboek – Consulaire bijstand aan Belgen die in het buitenland gevangengenomen zijn – Artikel 36 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

Hof van beroep Antwerpen 09-03-2021

Erkenning – Huwelijk – Pakistaans religieus huwelijk – Ahmadi-huwelijk – Artikel
126, §2 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle
– Artikel 47 WIPR – Vormvoorwaarden – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking –
Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Onmogelijkheid rechtsgeldig te huwen in
Pakistan – Impliciete erkenning van huwelijk in Pakistan

Hof van beroep Gent 06-05-2019

Erkenning – Huwelijk – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR
– Artikel 146bis BW – Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO –
Gemeenschappelijke kinderen – Geen schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 07-05-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Congolese huwelijksakte –
Consulair huwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 21 WIPR – Artikel 146bis BW –
Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 08-03-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Attest van
geen huwelijksbeletselen – Artikel 69 Consulair Wetboek – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Openbare orde – Artikel 8 EVRM
– Artikel 12 EVRM

Hof van beroep Gent 14-02-2019

Erkenning – Huwelijk – Weigering Tunesische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 146bis BW – Attest van geen huwelijksbeletselen – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 15-10-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Marokkaanse huwelijksakte –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Nationaliteitsconflict – Artikel
3 WIPR – Artikel 146bis BW – Gemeenschappelijke kinderen – Schijnhuwelijk