Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van beroep Gent 07-11-2019

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel
3, 4, 12 en 13 – Ongeoorloofde overbrenging – Lichamelijk en geestelijk gevaar
– Inburgering – Belang van het kind

Hof van beroep Gent 17-01-2019

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) –
Toepassingsgebied – Artikel 3, 4 en 13 – Ongeoorloofde overbrenging –
Gezagsrecht – Lichamelijk en geestelijk gevaar

Hof van beroep Gent 17-09-2020

Echtscheiding – Internationale betekening – Artikel 40 Ger.W. – Internationale
bevoegdheid – Artikel 3.1 Brussel IIbis – Territoriale bevoegdheid – Artikel 628
Ger. W. – Artikel 13 WIPR

Hof van beroep Gent 29-05-2019

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel
13 – Horen van kinderen

Hof van Justitie 03-09-2020, C-186/19, Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid – Uitsluitende bevoegdheden – Artikel 24, punt 5 – Geschillen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen – Vordering van een internationale organisatie die gebaseerd is op immuniteit van executie en strekt tot opheffing van een conservatoir derdenbeslag alsmede tot het opleggen van een verbod om opnieuw beslag te leggen

Hof van Justitie 03-09-2020, C-98/20, mBank S.A. / PA

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft – Artikel 18, lid 2 – Door de ondernemer tegen de consument ingestelde rechtsvordering – Begrip “woonplaats van de consument” – Relevant tijdstip voor de vaststelling van de woonplaats van de consument – Overbrenging van de woonplaats van de consument na sluiting van de overeenkomst en vóór de instelling van het beroep

Hof van Justitie 16-07-2020, C-73/19, Belgische Staat, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Begrip “burgerlijke en handelszaken” – Ter bescherming van consumentenbelangen door een overheidsinstantie ingestelde vordering tot staking van oneerlijke handelspraktijken

Hof van Justitie 16-07-2020, C-80/19, E. E. in tegenwoordigheid van: Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė, K.‑D. E.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Werkingssfeer – Begrip “erfopvolging met grensoverschrijdende gevolgen” – Begrip “gewone verblijfplaats van de erflater” – Artikel 3, lid 2 – Begrip “gerecht”’ – Onderwerping van notarissen aan de regels inzake rechterlijke bevoegdheid – Artikel 3, lid 1, onder g) en i) – Begrippen “beslissing” en “authentieke akte” – Artikelen 5, 7 en 22 – Forumkeuzeovereenkomst en keuze van het op erfopvolging toepasselijke recht – Artikel 83, leden 2 en 4 – Overgangsbepalingen

Hof van Justitie 17-09-2020, C-540/19, WV / Landkreis Harburg

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 3, onder b) – Gerecht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde – Regresvordering ingesteld door een in de rechten van de onderhoudsgerechtigde gesubrogeerd openbaar lichaam