Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
14 resultaten

Arbeidsrechtbank Luik 08-05-2018

Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Talak – Polygamie – Overlevingspensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57, § 2, 3° WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

Familierechtbank Brussel 08-05-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 7bis WBN – Artikelen 3 en 4 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve opsomming – Europees ambtenaar – Verschillende behandeling – Gelijkheidsbeginsel – Maatschappelijke integratie – Overheidsdienst

Familierechtbank Brussel 28-05-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverkrijging – Artikel 12bis, § 1, 5° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Bijzondere identiteitskaart – Protocolkaart – Artikel 7bis WBN – Artikel 4 KB 14 januari 2013

Hof van beroep Antwerpen 04-12-2017

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Forumbeding – Algemene voorwaarden – Artikel 23 – Taal – Artikel 2 – Betekening – Betalingsbevel

Hof van beroep Brussel 05-06-2018

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New York van 28 september 1954 – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs ontbreken nationaliteit – Band met staten – Verzoeker van Palestijnse origine – Palestina – Montevideo Conventie – Palestijnse onderdaan

Hof van beroep Gent 29-11-2017

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Koopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 3.1 – Aansprakelijkheid verkoper – Artikel 35 – Artikel 36 – Artikel 38 – Artikel 39 – Redelijke termijn – Klacht

Hof van Cassatie 03-05-2018

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Artikel 35 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Voorlopige of bewarende maatregelen – Vordering tot tussenkomst in deskundigenonderzoek – Geen maatregel die uitsluitend tot doel heeft proceskansen in te schatten – Feitelijke of juridische situatie ter bewaring van de rechten in stand houden – Verkrijgen en veiligstellen van bewijsmateriaal – Artikel 584, eerste lid Ger.W. – Spoedeisend geval

Hof van Cassatie 03-05-2018

Overeenkomst – Toepasselijk recht – Onrechtmatige daad – Verzekering – Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar – Artikel 106 WIPR – Artikel 99 WIPR – Werking in de tijd – Artikel 127, § 1, tweede lid, in fine WIPR – Artikel 3, eerste lid BW – Politiewetten – Wijze van de schadevergoeding – Engels recht

Hof van Cassatie 18-06-2018

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Detachering – Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) – Artikel 3 – Rechtskeuze – Toepassingsgebied rechtskeuze – Artikel 10 – Dwingende bepalingen – Artikel 6.2 – Wet Welzijn Werknemers

Hof van Cassatie 23-04-2018

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Toepasselijk recht – Congolees recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht – Artikel 152 Congolees Arbeidswetboek – Beëindiging overeenkomst