Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
26 resultaten

Arbeidsrechtbank Brussel 04-09-2017

Staatloosheid – Palestina – Tegemoetkomingen aan personen met een
handicap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-12-2017, Orlandi e.a. / Italië

Erkenning – Homohuwelijk – Weigering van erkenning buitenlandse
huwelijksakte in Italië – Schending artikel 8 EVRM – Recht op juridische
erkenning en bescherming van homoseksuele relatie – Geen recht om te huwen
– Omzetting naar geregistreerd partnerschap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-09-2017, Sévère / Oostenrijk

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Oostenrijk
– Strafrechtelijke veroordeling – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel
IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging
beslissing tot terugkeer – Samenwerking tussen centrale autoriteiten –
Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en
familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Gewijzigde
omstandigheden – Snelle en adequate maatregelen

Familierechtbank Brussel 10-05-2017

Naam – Verbetering van de naam in nationaliteitsverklaring – Artikel 1383
Ger.W. – Artikel 15 WBN – Verbetering (nog) niet mogelijk

Familierechtbank Brussel 18-05-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van
Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)
– Parallelle procedures – Artikel 20 Brussel IIbis – Voorlopige en bewarende
maatregelen

Familierechtbank Brussel 19-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 12bis, § 1, 3° WBN –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Verbetering van de naam

Grondwettelijk Hof 12-10-2017

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikelen 1338 en
1340 Ger.W. – Artikel 7 Verordening 1896/2006 – Grensoverschrijdende aard
van het geschil – Geen strijdigheid

Hof van beroep Brussel 02-06-2017

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Exclusieve verkoopconcessie –
Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Interpretatie van een forumbeding
– Artikel 5, 1, b) Brussel I

Hof van beroep Brussel 03-02-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verblijf van
het kind – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 Brussel IIbis –
Gewone verblijfplaats – Artikel 15 Brussel IIbis – Verwijzing naar een gerecht
dat beter in staat is de zaak te behandelen – Belang van het kind – Toepasselijk
recht – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 15 –
Recht van het forum – Certificaat conform artikel 41 Brussel IIbis

Hof van beroep Brussel 05-09-2017

Adoptie – Niet in kracht van gewijsde getreden Pools adoptievonnis – Verdrag
van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Daadwerkelijke uitoefening
gezagsrecht – Verzoek tot onmiddellijke terugkeer van het kind naar Polen
afgewezen – Hoger beroep door Openbaar Ministerie – Artikel 1322quinquies
Ger. W. – Artikel 1322sexies Ger. W. – Artikel 11, lid 6 Brussel IIbis