Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van Justitie 02-06-2016, C-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff / Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

Hof van Justitie 07-04-2016, C-483/14, KA Finanz AG / Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

Prejudiciële verwijzing – Verdrag van Rome – Toepasselijk recht – Grensoverschrijdende fusie – Richtlijn 78/855/EEG – Richtlijn 2005/56/EG – Fusie door overneming – Bescherming van de schuldeisers – Overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

Hof van Justitie 16-06-2016, C-12/15, Universal Music International Holding BV / Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 5, punt 3 – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Schadebrengend feit – Nalatigheid van de advocaat bij het opstellen van een overeenkomst – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van Justitie 16-06-2016, C-511/14, Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Artikel 3, lid 1, onder b) – Voorwaarden voor waarmerking – Verstekvonnis – Begrip ‘niet-betwiste schuldvordering’ – Procedurele houding van een partij die zich kan beroepen op het ontbreken van betwisting van de schuldvordering

Hof van Justitie 17-03-2016, C-175/15, Taser International Inc. / SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Overeenkomsten met de verplichting voor een Roemeense onderneming om merken over te dragen aan een onderneming die haar zetel in een derde land heeft – Weigering – Forumkeuzebeding ten gunste van het derde land – Verschijning van de verweerder voor de Roemeense gerechten zonder betwisting – Toepasselijke bevoegdheidsregels

Hof van Justitie 20-04-2016, C-366/13, Profit Investment SIM SpA, in liquidatie / Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, in liquidatie, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA

Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Begrip ‘onverenigbare beslissingen’ – Beroepen die niet hetzelfde voorwerp hebben, gericht tegen meerdere verweerders die in verschillende lidstaten wonen – Voorwaarden voor aanwijzing van de bevoegde rechter – Forumkeuzebeding – Begrip ‘verbintenissen uit overeenkomst’ – Verificatie dat geldige contractuele band ontbreekt

Hof van Justitie 25-05-2016, C-559/14, Rūdolfs Meroni / Recoletos Limited

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Erkenning en tenuitvoerlegging van voorlopige en bewarende maatregelen – Begrip ‘openbare orde’