Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
20 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23-05-2016, Avotiņš / Letland

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verordening 44/2001 (Brussel I)– Artikel 34(2) – Fundamentele rechten - Rechten van verdediging – Bosphorus-vermoeden – Openbare orde – Geen schending artikel 6, §1 EVRM

Familierechtbank Brussel 15-02-2016

Erkenning vonnis Florida - Artikel 23, §2 WIPR – Artikel 22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Artikel 27 WIPR - Afstamming – Draagmoederschap – Erkenning geboorteakte Florida – – Genetische vader – Geen schending openbare orde – Geen wetsontduiking

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-03-2016

Toepasselijk recht - Artikelen 58-60 WIPR – Artikel 1476bis BW - Wettelijke samenwoning – Weigeringsbeslissing ambtenaar burgerlijke stand – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Intentie van de partijen – Geen schijnwettelijke samenwoning – Vordering gegrond – Melding maken in bevolkingsregister

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 10-04-2015

Toepasselijk recht - Artikel 62 WIPR -Afstamming – Vaststelling vaderschap – Marokkaanse recht – Uitzonderingsclausule – Artikel 19 WIPR niet van toepassing – Heropening debatten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2016

Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Recht van de staat waarvan men bij voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft – Chinees en Nepalees recht – Huwelijksaangifte – Voltrekking huwelijk geweigerd – Artikel 167 BW – Belgische internationale openbare orde – Schijnhuwelijken – Artikel 146bis BW – Intentie van de partijen – Geen schijnhuwelijk – Vordering gegrond

Hof van beroep Brussel 11-03-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Artikel 22 WIPR - Oud artikel 570 Ger.W - Echtscheiding
Verstoting – Marokkaans recht – Baïn – Kohl – Geen schending openbare orde – Huwelijk

Hof van Cassatie 09-02-2015

Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis – Weigeringsgronden – Internationale openbare orde – Rechten van verdediging – Geen herziening ten gronde van de beslissing – Exceptie van arbitrage

Hof van Cassatie 29-10-2015

Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de rechterlijke beslissingen – Artikel 1385bis Ger.W. – Artikel 33, 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 38, 1 Verodening 44/2001 (Brussel I) – Tenuitvoerlegging van een Belgische rechterlijke beslissing in Duitsland – Dwangsom bij niet nakoming van hoofdveroordeling – Dwangsom wordt verbeurd enkel indien de hoofdveroordeling uitvoerbaar is verklaard

Hof van Justitie 02-06-2016, C-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff / Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

Hof van Justitie 07-04-2016, C-483/14, KA Finanz AG / Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

Prejudiciële verwijzing – Verdrag van Rome – Toepasselijk recht – Grensoverschrijdende fusie – Richtlijn 78/855/EEG – Richtlijn 2005/56/EG – Fusie door overneming – Bescherming van de schuldeisers – Overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap