Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Hof van beroep Gent 23-10-2014

Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Huwelijk - Schijnhuwelijk – Nietigverklaring huwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schadevergoeding voor tergend en roekeloos hoger beroep

Hof van beroep Gent 23-10-2014

Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR - Huwelijk – Schijnhuwelijk – Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Nietigverklaring huwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van beroep Luik 04-11-2014

Huwelijk – Attest van geen huwelijksbeletselen – Verzet door het parket – Beginpunt van de termijn voor verzet

Hof van Justitie 04-12-2014, C-295/13, H. / H. K.

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventie –  Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat waar de insolventieprocedure is ingeleid om kennis te nemen van een vordering uit de insolvabiliteit tegen een verweerder die in een derde staat woont – Artikel 5 Verdrag van Lugano van 2007 – Vordering tegen de beheerder van een vennootschap strekkende tot vergoeding van betalingen gedaan na het intreden van de insolvabiliteit van die vennootschap of nadat is vastgesteld dat deze een te hoge schuldenlast heeft

Hof van Justitie 12-11-2014, C-656/13, L. / M.

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Internationale bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 12, lid 3 – Kind van niet-gehuwde ouders – Prorogatie van rechtsmacht – Geen andere verwante aanhangige zaak – Aanvaarding van de bevoegdheid – Betwisting van de bevoegdheid van een rechter door een partij die bij dezelfde rechter beroep heeft ingesteld

Hof van Justitie 23-10-2014, C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines AS / Starptautiskā lidosta Rīga VAS en Air Baltic Corporation AS

Prejudiciële verwijzing – Verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot het gelasten van voorlopige of bewarende maatregelen - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Begrip – Verzoek om vergoeding van schade voortvloeiend uit beweerde schendingen van het mededingingsrecht van Europese Unie – Kortingen op luchthavenheffingen – Artikel 22, punt 2 – Uitsluitende bevoegdheden – Begrip – Geschil inzake vennootschappen en rechtspersonen – Besluit om kortingen te verlenen – Artikel 34, punt 1 – Gronden voor weigering van erkenning – Openbare orde van de aangezochte Staat

Hof van Justitie 23-10-2014, C-305/13, Haeger & Schmidt GmbH / MMA IARD e.a.

Prejudiciële verwijzing - Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 - Artikel 4, leden 1, 2, 4 en 5 – Overeenkomst voor goederenvervoer - Commissieovereenkomst voor vervoer – Gebrek aan een rechtskeuze door de partijen

Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 08-05-2014

Internationale bevoegdheid - Artikel 61 WIPR - Afstamming – Betwisting vaderschap – Gewone verblijfplaats van het kind in België – Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, §1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Toepassing Marokkaans recht

Rechtbank van koophandel Antwerpen 08-10-2014

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 23 – Vormvereisten – Forumbeding in de algemene voorwaarden – Algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel van de overeenkomst – Voorkennis van de medecontractant

Rechtbank van koophandel Antwerpen 24-09-2014

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 23 – Niet-geprotesteerd forumbeding in de algemene voorwaarden – Bestendige handelsrelatie – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 3, 1, b) en c)– Niet-betwiste schuldvordering – Voorwaarde van artikel 17 niet voldaan – Artikel 18