Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van Justitie 03-04-2014, C-387/12, Hi Hotel HCF

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Internationale bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Handeling in lidstaat die bestaat in deelneming aan onrechtmatige handeling op grondgebied van andere lidstaat – Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van Justitie 03-04-2014, C-438/12, Weber

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 22, punt 1 – Exclusieve bevoegdheid – Geschillen inzake zakelijke rechten op onroerende goederen – Aard van voorkooprecht – Artikel 27, lid 1 – Aanhangigheid – Begrip vorderingen tussen dezelfde partijen en met hetzelfde onderwerp – Verband tussen artikelen 22, punt 1, en 27, lid 1 – Artikel 28, lid 1 – Samenhang – Beoordelingscriteria voor aanhouding van uitspraak

Hof van Justitie 05-06-2014, C-360/12, Coty Germany

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordeningen (EG) nrs. 40/94 en 44/2001 – Gemeenschapsmerk – Artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 – Internationale bevoegdheid ter zake van inbreuk – Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Grensoverschrijdende deelneming van meerdere personen aan eenzelfde onrechtmatige daad

Hof van Justitie 13-03-2014, C-548/12, Brogsitter

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 5, punten 1 en 3 – Civielrechtelijke aansprakelijkheidsvordering – Vordering uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad

Hof van Justitie 27-02-2014, C-1/13, Cartier parfums-lunettes en Axa Corporate Solutions assurances

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 27, lid 2 – Aanhangigheid – Artikel 24 – Aanwijzing van bevoegde rechter – Vaststelling van bevoegdheid van als eerste aangezochte rechter door verschijning van partijen zonder betwisting van bevoegdheid dan wel definitieve beslissing

Rechtbank van eerste aanleg Brugge 08-04-2014

Verkrijging Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring – artikel 12bis §1, 2° WBN – de vereiste van kennis van één van de drie landstalen

Rechtbank van eerste aanleg Gent 10-04-2014

Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – artikel 18, 21, 27, 46 en 47 WIPR – schijnhuwelijk – artikel 146bis BW

Rechtbank van eerste aanleg Gent 10-04-2014

Erkenning Guinese huwelijksakte – gevolgen ex tunc van de nietigverklaring van een bigaam huwelijk – niet erkenning staat gelijk met celibaatsattest – bigamie tussen dezelfde partners bestaat niet