Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van Beroep Luik 13-12-2012

Terugvordering van onverschuldigde betaling – Territoriale bevoegdheid – Artikel 2,5.1 en 5.3 Verordening 44/2001(Brussel I)

Hof van Cassatie 29-11-2012

Internationale bevoegdheid - Artikel 5.3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Aansprakelijkheidsvordering - Aantasting van persoonlijkheidsrechten door verspreiding van content via internet – Bevoegde gerechten

Hof van Justitie 07-02-2013, C-543/10, Refcomp SpA / Axa Corporate Solutions Assurance SA e.a.

Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Aansprakelijkheid fabrikant t.o.v. latere verkrijger voor fabricagefout - Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden tussen fabrikant en eerste koper - Niet-tegenwerpelijkheid van forumkeuzebeding aan de gesubrogeerde verzekeraar van de latere verkrijger

Hof van Justitie 13-12-2012, C-215/11, Iwona Szyrocka / SiGer Technologie GmbH

Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) - Europees betalingsbevel – Ontoelaatbaarheid van bijkomende formele voorwaarden uit nationaal recht - Uitputtende aard van voorwaarden waaraan verzoek moet voldoen - Lopende rente tot aan dag van betaling hoofdsom

Hof van Justitie 14-03-2013, C-419/11, Česká spořitelna, a.s. / Gerald Feichter

Promesse aan order - Aval – Avalgever is bestuurder van de ondertekenaar van de promesse – Bevoegdheid voor vordering van begunstigde jegens avalgever - Geen toepassing van artikel 15, lid 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Toepassing van artikel 5, 1, a Verordening 44/2001 (Brussel I)

Hof van Justitie 19-12-2012, C-325/11, Alder en Alder / Orlowska en Orlowski

Verordening 1393/2007 (Betekening) – Betekening en kennisgeving van stukken – Werkingssfeer – Partij met woonplaats of gewone verblijfplaats in andere lidstaat – Geen gevolmachtigde vertegenwoordiger in staat waar procedure plaatsvindt – Toegelaten wijzen van verzending – Rechten van verdediging - Fictieve betekening en kennisgeving door toevoeging aan dossier

Hof van Justitie 21-02-2013, C-332/11, ProRail

Artikel 1 en 17 Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Grensoverschrijdend deskundigenonderzoek op verzoek van partijen – Geen verplichting voor de rechter van een lidstaat tot naleving van methode voor bewijsverkrijging voorzien in Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging)

Rechtbank van eerste aanleg Gent 10-02-2011

Toepasselijk recht - Afstamming - Betwisting vermoeden van vaderschap – Weigering door moeder en kind om mee te werken aan bevolen expertise – Bewijslast - Verenigde Staten (New York)

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-02-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 62 WIPR - Afstamming - Betwisting vermoeden van vaderschap - Toepasselijk recht - Artikel 61 WIPR- Recht van de Verenigde Staten (New York) – Notie ‘equitable estoppel’ – Expertise bevolen