Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 03-11-2008

Toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – CIF – Beweerde niet-conformiteit geleverde zaken – Artikel 38.1 – Keuring binnen korte termijn na levering – Tijdstip levering – Artikel 31.a – Afgifte aan de eerste vervoerder – Korte termijn wegens bestaan langdurige handelsbetrekkingen, bekendheid met de betrokken branche en aard van de goederen – Protest na circa 5 weken is te laat – Intresten – Artikel 78 – Intrestvoet – Lex contractus – Schadevergoeding – Artikel 74 – Geen bewezen schade

Hof van Cassatie 06-11-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Bevoegdheidsbeding – Algemene verkoopsvoorwaarden – Talrijke contractuele betrekkingen – Gebrek aan betwisting en protest van de facturen – Stilzwijgende aanvaarding – Artikel 23.1.b – Vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden

Hof van Cassatie 11-12-2008

Grensoverschrijdende betekening – (Oude)Verordening 1348/2000 (Betekening) – Gebrek aan vermelding beroepstermijn in betekeningsexploot – Beweerde schending artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Weigering een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof

Hof van Cassatie 16-01-2009

Toepasselijk recht – CMR-verdrag – Toepassingsgebied artikelen 17 en 23.4 – Vervoersovereenkomst – (Gevolg)schade aan andere dan de vervoerde zaken – Aansprakelijkheid vervoerder – Regeling beperkt tot aansprakelijkheid vervoerder voor verlies of beschadiging van de vervoerde zaken en vertraging in aflevering – Aansprakelijkheid voor andere schade beheerst door het toepasselijk nationaal recht

Hof van Cassatie 27-06-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 3.2 iuncto 2.h - Openen van een territoriale insolventieprocedure – Begrip vestiging – Vergt onderzoek van het geheel van objectieve gegevens

Hof van Justitie 12-02-2009, C-339/07, Deko Marty Belgium N.V.

Internationale bevoegdheid – Artikel 3.1 Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventieprocedure – Actio pauliana door curator – Toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) en Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Forum concursus

Rechtbank van koophandel Gent 02-02-2009

Internationale bevoegdheid – CMR-verdrag - Vervoersovereenkomst – Niet-betaling verkoopsfactuur – Aansprakelijkheid vervoerder - Geen contractuele relatie – Buiten toepassingsgebied – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen forum rei – Geen forum prorogati – Geen forum executionis contractus

Rechtbank van koophandel Turnhout 06-03-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Bevoegdheidsbeding – Algemene verkoopsvoorwaarden – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 8 – Langdurige handelsbetrekkingen – Gebrek aan protest – Stilzwijgende aanvaarding – Onbevoegdheid voor hoofdvordering en tussenvorderingen