Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Arbeidshof Antwerpen 21-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 verordening 44/2001 (Brussel I) - Arbeidsovereenkomst – Ontbinding op grond van gewichtige redenen –Forum domicilii – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Lex loci laboris – Artikel 7:685 Nederlands BW – Toepassingsgebied van respectievelijk de materiële lex causae en de processuele lex fori

Arbeidshof Brussel 10-06-2008

Internationale bevoegdheid – (Oud) Belgisch IPR – Arbeidsovereenkomst of zelfstandigenovereenkomst – Bevoegdheidsbeding geldig – Forum prorogati – Eiland Man – Artikel 630 Ger. W. niet van toepassing – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 3 – Lex voluntatis – Kwalificatie overeenkomst – Anticipatieve toepassing van de lex loci laboris – Arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht – Artikel 6 – Dwingende regelen uit het objectief toepasselijk landsrecht – Betekening – Verdrag van Den Haag – Geen nietigheid bij gebrek aan belangenschade

Hof van beroep Antwerpen 03-12-2007

Toepasselijk recht – Overgangsrecht – (Oud) artikel 3, tweede lid BW – Kunstroof – Revindicatie – Zaakstatuut – Lex rei sitae – Conflit mobile

Hof van beroep Gent 12-11-2007

Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – Meerdere wijzen van betekening – Eerste geldige betekening doet de beroepstermijn lopen – Artikelen 1051 iuncto 55 Ger. W. bepalen de beroepstermijn – Laattijdig hoger beroep

Hof van Cassatie 21-12-2007

Betekening – Aanvang beroepstermijn – Verdrag van ‘s Gravenhage – Regeling van de wijze van betekening impliceert een standpunt omtrent het feit, en derhalve het tijdstip, van de betekening

Hof van Justitie 02-10-2008, C-327/07

Internationale bevoegdheid – Artikel 22.2 Verordening 44/2001 (Brussel I) is niet van toepassing – Schade door besluiten van vennootschapsorganen genomen met miskenning van statutair verleende rechten – Afwijking ten aanzien van het forum rei – Strikte uitlegging – Betreft enkel de geldigheid conform het vennootschapsrecht of de statutaire bepalingen betreffende de werking van de organen

Hof van Justitie 08-05-2008, C-14/07

Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (betekening) – Artikel 8, lid 1 – Gedinginleidend stuk – Bijlagen niet gesteld in de taal van de aangezochte lidstaat noch in een taal van de lidstaat van verzending die de geadresseerde begrijpt – Inontvangstneming mag niet worden geweigerd voor zover gedinginleidend stuk hem in staat stelt zijn rechten geldend te maken – Taalkeuzebeding levert geen vermoeden op van kennis van deze taal, maar wel een aanwijzing

Rechtbank van koophandel Dendermonde 13-05-2008

Verordening 805/2004 (EET) – Waarmerking als EET is geen rechtsprekende handeling

Rechtbank van koophandel Kortrijk 16-07-2007

Internationale bevoegdheid - Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Concessie – Schending exclusiviteit – Voorlopige maatregelen en ontbinding – Verstek – Artikel 26 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Ambtshalve controle – Artikel 19 (oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – Geen bewijs van betekening – Voorlopige maatregelen vereisen spoedeisendheid