Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2004

Toepasselijk recht op de oorspronkelijke vrijwarings-verbintenis en exoneratiebeding – Artikel 3 van het (oude) Verdrag van Den Haag van 1955 - Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens verborgen gebreken van (Belgische) eindkoper tegen oorspronkelijke (Italiaanse) verkoper – Recht van het land van de gewone verblijfplaats van de verkoper – Toepasselijkheid van het CISG als onderdeel van het Italiaanse recht via oproeping als lex contractus – Niet-naleving van de korte termijn voor het instellen van een vordering zoals voorzien in artikel 39.2 Weens Koopverdrag (CISG)

Hof van beroep Gent 10-11-2003

Toepasselijk recht – Artikelen 17.1 en 17.4.c CMR-verdrag - Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder dan wel afzender – Remmanoeuvre is een normaal risico van het wegvervoer – Slechte belading/stuwing door de vervoerder is oorzaak van de schade – Verjaring – Toepasselijk recht – Artikelen 32.1.a en 32.2 CMR-verdrag – Het toezenden van een factuur aan de vervoerder houdende de tegenwaarde van de verloren gegane goederen is een schriftelijke vordering in de zin van artikel 32.2 CMR-verdrag en schorst de verjaringstermijn

Hof van beroep Gent 19-11-2003

Toepasselijk recht – Artikelen 18.2 en 17.4.c CMR-verdrag – Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder dan wel afzender – Remmanoeuvre is een in het verkeer normaal te verwachten gebeurtenis – Slechte belading/stuwing door de afzender is oorzaak van de schade

Hof van Cassatie 05-01-2006

Internationale bevoegdheid – EVEX-verdrag (en EEX-verdrag) – Overeenkomst tot vervoer over zee – Contractuele aansprakelijkheid vervoerder – Toepasbaarheid artikel 5.1 forum executionis contractus – Bestaan van meerdere mogelijke niet-nagekomen verbintenissen als grondslag voor een vordering belet een beroep op artikel 5.1 niet – Geen toepassing van de leer van het Besix-arrest inzake meerdere mogelijke uitvoeringsplaatsen voor eenzelfde verbintenis (om niet te doen) – Rechter dient na te gaan op welke verbintenis de vordering is gesteund en dient de plaats van uitvoering vast te stellen aan de hand van de lex contractus (in casu Belgisch recht, waaronder artikel 91 Zeewet)

Hof van Cassatie 06-04-2006

Toepasselijk recht inzake beëindiging – Artikel 3 Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Lex voluntatis – Concessie van alleenverkoop met uitwerking volledig buiten Belgisch grondgebied – Keuze voor Belgisch recht als lex contractus impliceert als zodanig geen toepassing van de Belgische Concessiewet van 27 juli 1961 – Concessiewet heeft autolimitatief karakter – Dwingende aard van de Concessiewet belet geen afwijkende contractuele regeling omtrent beëindiging tenzij de Concessiewet uitdrukkelijk als toepasselijk werd aangewezen

Hof van Cassatie 08-12-2006

Internationale bevoegdheid – Artikel 31, eerste lid CMR-verdrag – Vervoersovereenkomst – Drie alternatieve fora – Forum prorogati primeert niet op beide andere fora – Geldigheid bevoegdheidsbeding beoordelen conform de lex contractus

Hof van Cassatie 22-12-2005

Internationale bevoegdheid inzake vorderingen naar aanleiding van de beëindiging – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - Concessie van alleenverkoop met uitwerking op Belgisch grondgebied – Forum executionis contractus dan wel forum prorogati – Bevoegdheidsbeding in de algemene voorwaarden voor verkoopovereenkomsten gesloten in uitvoering van de concessieovereenkomst – Exclusieve forumkeuze geldt enkel voor de verkoopovereenkomsten, niet voor de raamovereenkomst – Ingestelde vorderingen dienen te worden beschouwd als voortspruitend uit de concessieovereenkomst – Begrip concessieovereenkomst in de Belgische Concessiewet van 27 juli 1961

Hof van Cassatie 23-04-2007

Toepasselijk recht op de oorspronkelijke vrijwarings-verbintenis en haar omvang – Artikel 3 van het (oude) Verdrag van Den Haag van 1955 – Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens verborgen gebreken van (Belgische) eindkoper tegen oorspronkelijke (Nederlandse) verkoper – Recht van het land van de gewone verblijfplaats van de verkoper – Toepasselijkheid van het CISG als onderdeel van het Nederlandse recht via oproeping als lex contractus – Toepassingsgebied van de lex contractus: omvat de raming van de schadevergoeding met inbegrip van de vergoedende en de moratoire intresten, zowel vóór als na de gerechtelijke uitspraak – Geen ‘rechtstreekse vordering’ of vordering wegens productaansprakelijkheid maar uitoefening door tweede koper van de contractuele vrijwaringsvordering die als accessorium van de zaak mee wordt overgedragen conform het Belgische recht (artikel 1615 B.W.) dat de tweede (louter nationale) overeenkomst beheerst