Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 06-10-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.3 – Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Vordering tot schadevergoeding – Forum delicti commissi – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Locus acti en locus damni – Locus damni beperkt tot de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd

Hof van Cassatie 12-10-2006

Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Vordering tot schadevergoeding conform artikel 29bis van de Belgische Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – Toepasselijk recht –Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg – Feitelijke betrokkenheid bij het ongeval van één of meer voertuigen relevant voor de toepassing van de artikelen 3 en 4 – Lex loci delicti commissi – Afwezigheid van een aan artikel 29bis analoge bepaling niet strijdig met de Belgische internationale openbare orde