Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van beroep Brussel 02-02-2004

Toepasselijk recht – Artikel 3, eerste lid B.W. (oud) – Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Vordering tot schadevergoeding – Lex loci delicti commissi – Wettelijke indeplaatsstelling – Toepasselijk recht – Eigen aanknoping – Toepassing van de wet tot regeling van de betaling die de indeplaatsstelling tot stand brengt

Hof van beroep Gent 18-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 2.1 – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Forum domicilii – Toepasselijk recht – Artikel 3, eerste lid B.W. (oud) – Lex loci delicti commissi – Inhoud van het toepasselijk recht

Hof van beroep Gent 23-09-2004

Toepasselijk recht – Artikel 3, eerste lid B.W. (oud) – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Lex loci delicti commissi – Inhoud van het toepasselijk recht – Toepasselijkheid plaatselijke gedragscode

Hof van beroep Gent 30-03-2006

Toepasselijk recht – Onrechtmatige daad – Skiongeluk – Vordering tot schadevergoeding – Afwijking van de oude lex loci delicti commissi-regel nu 1° de gevolgen van de onrechtmatige daad zich op het grondgebied van een andere staat voordoen, 2° beide partijen de nationaliteit van die andere staat hebben en 3° het normaal toepasselijke recht voorziet in een regel van renvoi ten gunste van de lex fori– Toepasselijkheid plaatselijke gedragscode

Hof van Cassatie 06-10-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.3 – Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Vordering tot schadevergoeding – Forum delicti commissi – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Locus acti en locus damni – Locus damni beperkt tot de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd

Hof van Cassatie 12-10-2006

Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Vordering tot schadevergoeding conform artikel 29bis van de Belgische Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – Toepasselijk recht –Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg – Feitelijke betrokkenheid bij het ongeval van één of meer voertuigen relevant voor de toepassing van de artikelen 3 en 4 – Lex loci delicti commissi – Afwezigheid van een aan artikel 29bis analoge bepaling niet strijdig met de Belgische internationale openbare orde

Hof van Justitie 15-02-2007, C-292/05, Lechouritou e.a.

Onrechtmatige daad – Vordering tot schadevergoeding wegens handelingen van strijdkrachten in oorlogstijd – Immuniteit van staten – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) –Toepassingsgebied – Burgerlijke zaken – Begrip – Artikel 1, eerste lid, eerste volzin – Handelingen krachtens overheidsbevoegdheid buiten het toepassingsgebied