Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 07-12-2005

Internationale bevoegdheid – artikel 6, 3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) –Tegenvordering – vereiste dat tegeneis voortspuit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke eis is gegrond – 2. Informatieverplichting bij overdracht van aandelen – vordering uit onrechtmatige daad – internationale bevoegdheid – artikel 5, 3 EEX-verdrag – plaats schadebrengend feit – plaats waar schade werd geleden – plaast vestiging overnemer

Hof van beroep Gent 02-05-2005

Internationale bevoegdheid – rechtsgrond van de vordering – formulering dagvaarding is bepalend – concessie van alleenverkoop – Verordening 44/2001 (Brussel I) – a. artikel 23 – forumbeding in algemene verkoopsvoorwaarden – geen weerslag voor vordering uit concessie – b. artikel 5, 1, a) – plaats uitvoering verbintenis

Hof van beroep Gent 03-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Levering en montage van kranen – vordering tot betaling van de prijs – Forumbeding – vereisten afdwingbaarheid – artikel 23, 1 – loutere verwijzing naar algemeen verkoopsvoorwaarden onvoldoende – Artikel 5, 1 – toepasselijkheid artikel 5, 1, a) of 5, 1, b) – aard van de overeenkomst – gemengde overeenkomst – verkoop én verstrekking van diensten – plaats van levering en verstrekking van diensten

Hof van beroep Gent 14-11-2005

Kwalificatie – concessie van alleenverkoop of opeenvolgende verkopen – Internationale verkoop van roerende goederen – a.) internationale bevoegdheid – in Canada gevestigde verweerder – plaats uitvoering verbintenis – verbintenis de prijs te betalen – plaats van de vestiging van de verkoper (artikel 57 CISG) – b.) toepasselijk recht – CISG – artikel 38 – keuringsplicht koper – artikel 39 – protest binnen redelijke termijn

Hof van Cassatie 10-11-2005

Arbitrage – vernietiging arbitrale uitspraak – 1. artikel 1704, 2, i), Gerechtelijk Wetboek – ontbreken motivering – begrip – 2. artikel 1704, 2, g), Gerechtelijk Wetboek – recht van verdediging – begrip

Hof van Cassatie 16-11-2006

Arbitrage – Verdrag van New York van 10 juni 1958 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – artikel 2 – geschil betreffende concessie van alleenverkoop – arbitreerbaarheid – wet volgens dewelke de arbitreerbaarheid moet worden onderzocht – lex fori – Betekening van een voorziening in cassatie – betekening in de Verenigde Staten – Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 – artikel 10, a) – rechtstreekse betekening over de post

Hof van Cassatie 26-05-2006

Toepasselijk recht – artikel 3 BW – Vordering tot onderhoudsgeld na echtscheiding – wet die het personeel statuut van de ex-echtgenoten beheerst – wet van de gemeenschappelijke nationaliteit van de ex-echtgenoten – Gevolg van de erkenning van een buitenlandse echtscheiding voor de vraag wie schuld had aan de echtscheiding

Hof van Justitie 13-07-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – 1. artikel 6, 1 – Inbreuk op Europees octrooi door verschillende verweerders in verschillende lidstaten – pluraliteit van verweerders gevestigd in verschillende verdragsluitende staten – vereiste van samenhang tussen de vorderingen – risico van tegenstrijdige beslissingen – begrip – 2. artikel 16, 4 – incidenteel geschil betreffende geldigheid octrooi – binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid

Hof van Justitie 13-07-2006, C-103-05, Reisch Montage

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – artikel 6, 1 – Pluraliteit van verweerders – vordering tegen eerste verweerder niet ontvankelijk – 1. artikel 6, 1 blijft toepasselijk – 2. controle eventueel misbruik artikel 6, 1 – louter doel één van de verweerders af te trekken van de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft

Hof van Justitie 13-07-2006, C-4/03, GAT

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 16, 4 – Geschillen ten aanzien van de registratie of geldigheid van octrooien – Incidenteel geschil over geldigheid van octrooi – Binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid artikel 16, 4