Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Arbitragehof 29-03-2006

Grensoverschrijdende betekening – artikel 40 Ger. W. – moment
waarop betekening geacht wordt te zijn verricht – verenigbaarheid met grondwettelijk gelijkheidsvereiste (neen)

Hof van beroep Gent 07-03-2005

Concessie – Internationale bevoegdheid – Forumbeding – Artikel 17 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Voorrang op art. 4 Alleenverkoopwet van 27 juli 1961

Hof van beroep Gent 09-06-2005

Arbitrage – Artikel 1684 Ger. W. – Aanstelling arbiter door voorzitter rechtbank van eerste aanleg – Artikel 1686 Ger. W. – Geen rechtsmiddel tegen aanstelling arbiter

Hof van beroep Gent 21-03-2006

Betekening – artikel 40 Ger. W. – ongekende buitenlandse woonplaats – onderzoeksplicht betekenende partij

Hof van beroep Gent 21-03-2006

Exequatur – Beslissing a quo vóór 1 september 2004 – Californische belsissing – Proceskosten na afwijzen minnelijke regeling – Artikel 570 Ger. W. – Gronden tot weigering erkenning – Internationaal privaatrechtelijke openbare orde en rechten van verdediging – Motivering beslissing a quo – Toegang tot de overheidsrechter

Hof van Cassatie 22-09-2005

Exequatur – beslissing a quo vóór 1 september 2004 – artikel 570 Ger. W. – Rechten van verdediging – Weren van conclusies uit de debatten

Hof van Cassatie 23-06-2005

Toepasselijk recht – Artikel 3 BW – Onrechtmatige daad vóór 1 september 2004 – Oneerlijke handelspraktijken – Lex loci delicti – Plaats schadebrengend feit of plaats schade

Hof van Justitie 09-02-2006, C-473/04, Plumex

Grensoverschrijdende betekening – (Oude) verordening 1348/2000 (Betekening) – cumulatie betekeningswijzen van de artikelen 4 tot 11 en 14 – afwezigheid van rangorde – datum waarop een proceduretermijn begint te lopen – datum eerste geldige betekening

Hof van Justitie 13-10-2005, C-522/03, Scania Finance France

Exequatur – Gronden tot weigering erkenning – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 27, 2 – betekening gedinginleidend stuk – wijzen van betekening – artikel IV Protocol bij het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – limitatief

Hof van Justitie 17-01-2006, C-1/04, Staubitz-Schreiber

Insolventie – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – verplaatsing centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar tijdens procedure – behoud van internationale bevoegdheid aangezocht rechtscollege