Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Hof van beroep Bergen 08-09-2005

Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – artikel 24, §2 – overlevingspensioen – verdeling tussen twee weduwes – verenigbaarheid met openbare orde (ja) – beoordelingscriteria

Hof van beroep Brussel 30-11-2004

Arbitrale uitspraak – Exequatur – artikel 1710, 3, Ger. W. – strijdigheid met openbare orde – rechten van verdediging – vordering tot vernietiging – artikel 1704 Ger. W. – onregelmatig samengesteld scheidsgerecht – strijdigheid met openbare orde – tergende en roekeloze vordering tot exequatur

Hof van Cassatie 10-05-2005

Sociale wetgeving aan boord van binnenschepen – toepassing van nationale sociale wetgeving – verenigbaarheid met verdragsrechtelijke vrijheid van scheepvaart op binnenwateren (ja)

Hof van Cassatie 28-01-2005

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Gezag van interpretatieve arresten van het Hof van Justitie – Internationale bevoegdheid – Artikel 24 – Voorlopige of bewarende maatregelen – Begrip – Betaling van een voorschot – Voorwaarde dat terugbetaling gegarandeerd is – Exequatur – Weigeringsgronden – Artikel 28 – Controle van internationale bevoegdheid in verzekeringszaken

Hof van Justitie 12-05-2005, C-112/05, Commissie / Duitsland

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 12, 3 – Vordering uit verzekeringsovereenkomst – Vordering van begunstigde tegen verzekeraar – Forumkeuzebeding – Niet uitdrukkelijk aanvaard door de begunstigde – Tegenwerpelijkheid aan begunstigde (neen)

Hof van Justitie 13-12-2005, C-411/03, Sevic Systems

Artikelen 43 en 48 EG-Verdrag – Grensoverschrijdende fusie – Weigering inschrijving in het nationaal (Duits) handelsregister – Verenigbaarheid met vrijheid van vestiging (neen)

Hof van Justitie 28-04-2005, C-104/03, St. Paul Dairy

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 24 – Voorlopige of bewarende maatregelen – Begrip – Vordering tot getuigenverhoor met het oog op inschatten van risico en slaagkansen van een eventuele procedure ten gronde

Rechtbank van koophandel Gent 21-02-2006

Verordening 1346/2000 (Insolventie) – artikel 27 – secundaire insolventieprocedure – rechter beoordeelt opportuniteit van opening

Rechtbank van koophandel Hasselt 01-02-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 26 – verstek – ambtshalve bevoegdheidscontrole – artikel 23 – forumbeding – vormvereisten – gebruikelijke handelwijze – Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – cumulatie van betekeningen – artikelen 4 en 14 – Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – artikel 6 – waarmerking als EET – bevoegde instantie – rechtsprekende handeling – minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde

Vredegerecht Heist-op-den-Berg 02-03-2006

Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 6 – Waarmerking als EET en verlenen certificaat – onderscheid en bevoegde instantie – rechtsprekende handeling – minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – aanwezig in Belgische rechtsorde