Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Arbeidshof Luik 19-01-2005

Handelsvertegenwoordiger – internationale bevoegdheid – EVEX-verdrag – artikelen 2 en 5 – plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht – toepasselijk recht – contract gesloten vóór 1 januari 1988 – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – niet toepasselijk – indiciënmethode

Arbeidsrechtbank Charleroi 21-03-2005

Vordering uit individuele arbeidsovereenkomst – airhostess – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – artikel 19 – plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt – begrip – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – artikelen 3, 6 en 7 – nauwere band – begrip –voordeliger bepalingen

Arbeidsrechtbank Tongeren 01-02-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering uit individuele arbeidsovereenkomst

Arbitragehof 25-05-2005

WBN – artikel 12bis, §1 – verkrijging van de Belgische nationaliteit door het afleggen van een verklaring – drie toepassingegvallen – vereiste van hoofdverblijf slechts in twee gevallen – ongrondwettelijke discriminatie

Hof van beroep Gent 26-05-2004

Documentair krediet – verbintenis van de kredietopenende bank ten opzichte van de begunstigde – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – plaats uitvoering verbintenis – plaats waar krediet ter beschikking is – exceptie van internationale onbevoegdheid impliceert niet een exceptie van territoriale onbevoegdheid – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – artikel 4, 2 Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – partij die de meest kenmerkende prestatie levert – de kredietopenende bank

Hof van Cassatie 07-10-2004

Toepassing van vreemd recht – taak van de Belgische rechter – bepalen van de toepasselijke bepalingen – aangeven van de draagwijdte en betekenis van die bepalingen – met respect voor de rechten van verdediging

Hof van Cassatie 14-01-2005

Betekening aan een rederij – wijze van betekenen in een Belgische procedure – toepasselijk recht – Belgisch recht – de kapitein van het betrokken schip heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid

Hof van Cassatie 14-10-2004

Exequatur – artikel 570, tweede lid Ger. W. – nieuw middel –
bepaling van openbare orde – materie vreemd aan de staat en bekwaamheid
van personen – plicht tot onderzoek van het geschil zelf

Hof van Justitie 01-03-2005, C-281/02, Owusu

Executieverdrag – Territoriaal toepassingsgebied van Executieverdrag – Artikel 2 – Bevoegdheid – Ongeval in derde staat – Lichamelijk letsel – Vordering, in verdragsluitende staat ingesteld tegen persoon met woonplaats in die staat en tegen andere verweerders met woonplaats in derde staat – Forum non conveniens-exceptie – Onverenigbaarheid met Executieverdrag

Hof van Justitie 14-10-2004, C-39/02, Mærsk Olie & Gas

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering tot beperking van aansprakelijkheid en vordering tot schadevergoeding in twee verschillende lidstaten – artikel 21 – aanhangigheid – hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak – begrippen – artikel 25 – beslissing – begrip – artikel 27, 2 – verweerder tegen wie verstek werd verleend – begrip – stuk gelijkwaardig met het stuk dat het geding inleidt – beschikking na een eenzijdige procedure – kennisgeving – regelmatig en zo tijdig als nodig – beoordeling door de aangezochte rechter