Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 02-06-2003

Internationale bevoegdheid – Betwisting bevoegdheid – in limine litis – samen met verweer ten gronde en tegenvordering – concessie of koop-verkoop: kwalificatie – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van beroep Antwerpen 09-08-2004

Homologatie toebedeling van een deel van het gemeenschappelijke vermogen – huwelijksvermogensrecht – toepasselijk recht

Hof van beroep Brussel 21-01-2003

Internationale ontvoering van kinderen – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 3 – ongeoorloofde verplaatsing – artikelen 12 en 13 – (uitsluiting van) principe van onmiddellijke terugkeer

Hof van beroep Gent 19-01-2004

Concessie van alleenverkoop – vatbaarheid voor arbitrage (neen)

Hof van Cassatie 02-05-2002

Betekening aan een persoon in Duitsland – Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te Den Haag gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering – bindende kracht – moment waarop de betekening plaats vindt

Hof van Cassatie 15-10-2004

Arbitrage – Verdrag van New York van 10 juni 1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – artikel 2, 3 – beoordeling van de vatbaarheid voor arbitrage – toepassing van de lex fori niet uitgesloten – arbitreerbaarheid mag uitgesloten worden op basis van de openbare orde van het forum

Hof van Justitie 10-06-2004, C-168/02, Kronhofer

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 3 – speculatieve belegging – financieel verlies – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – begrip

Hof van Justitie 15-01-2004, C-433/01, Blijdenstein

Terugvordering van opleidingssteun door een openbaar lichaam, gesubrogeerd in de rechten van een onderhoudsgerechtigde – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 1 – toepassingsgebied (ja) – artikel 5, 2 – toepasselijkheid (neen)

Hof van Justitie 27-04-2004, C-159/02, Turner

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – parallelle procedures in verschillende verdragsluitende staten – verbod de internationale bevoegdheid van de rechter van een andere verdragsluitende staat te onderzoeken – verbod van rechterlijke bevelen die het instellen of voortzetten van een rechtsvordering voor de gerechten van een andere lidstaat verhinderen