Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Brussel 26-02-2003

Onrechtmatige daad – Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 19638 (EEX) – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – eerroof door een tijdschriftartikel verspreid in verschillende landen en op het internet

Hof van beroep Gent 12-09-2003

(Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – betekening in Portugal – twee geldige en toegelaten betekeningswijzen – voor de beroepstermijn in aanmerking te nemen begindatum

Hof van beroep Gent 16-10-2003

Echtscheiding – dringende en voorlopige maatregelen – onderhoudsgeld –
internationale bevoegdheid – toepasselijk recht

Hof van Cassatie 10-04-2003

Internationale adoptie – Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden – artikelen 14 en 8 – uitwerking in de Belgische
rechtsorde – geen plicht tot toekenning van het statuut van adoptant of
geadopteerde

Hof van Cassatie 10-04-2003

Verstoting naar Marokkaans recht – erkenning in België – artikel 570 Ger. W. – rechten van verdediging – voorlopige maatregelen
tijdens de echtscheidingsprocedure – toepasselijk recht

Hof van Cassatie 16-01-2004

WBN – artikel 12bis – nationaliteitsverklaring – voorwaarden – hoofdverblijf sedert ten minste zeven jaar in België gevestigd

Hof van Cassatie 19-03-2004

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – toepassingsgebied – artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar

Hof van Justitie 05-02-2004, C-18/02, DFDS Torline

Protocol betreffende de interpretatie van het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - interpretatie van artikel 2 van het Protocol conform de doelstellingen van het verdrag – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5,3 – preventieve vordering om een vakbondsactie te verhinderen – bevoegdheid voor de beoordeling van enerzijds de wettelijkheid van de vakbondsactie en anderzijds de schadevergoeding ligt in de betrokken lidstaat bij onderscheiden rechtbanken – oorzakelijk verband tussen de schade en de vakbondsactie – gevolg van de opschorting van de onrechtmatige daad – plaats waar het schadeverwekend feit zich heeft voorgedaan – plaats waar de schade werd geleden – begrip en criteria