Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
96 resultaten

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Nationaliteit – Artikel 24 WBN – Herverkrijging van de Belgische nationaliteit –
Onafhankelijkheid van Congo – Verlies van de Belgische nationaliteit – Belg met
Congolees statuut – Belg met koloniaal statuut

Familierechtbank Brussel 17-05-2018

Nationaliteit – Artikel 5, § 3 WBN – Onmogelijkheid om een geboorteakte te
verkrijgen – Akte van bekendheid – Materiële onmogelijkheid – Verklaringen van
de getuigen – Artikel 5, § 4 WBN – Onmogelijkheid om een akte van bekendheid
te verkrijgen

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië –
Californische rechterlijke beslissing – Belgische en Franse wensouders – Artikel
22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending van de openbare orde –
Wetsontduiking – Hoger belang van het kind

Familierechtbank Brussel 08-05-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 7bis WBN – Artikelen 3 en 4 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve opsomming – Europees ambtenaar – Verschillende behandeling – Gelijkheidsbeginsel – Maatschappelijke integratie – Overheidsdienst

Familierechtbank Brussel 28-05-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverkrijging – Artikel 12bis, § 1, 5° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Bijzondere identiteitskaart – Protocolkaart – Artikel 7bis WBN – Artikel 4 KB 14 januari 2013

Hof van beroep Brussel 05-06-2018

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New York van 28 september 1954 – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs ontbreken nationaliteit – Band met staten – Verzoeker van Palestijnse origine – Palestina – Montevideo Conventie – Palestijnse onderdaan

Hof van Cassatie 03-05-2018

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Artikel 35 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Voorlopige of bewarende maatregelen – Vordering tot tussenkomst in deskundigenonderzoek – Geen maatregel die uitsluitend tot doel heeft proceskansen in te schatten – Feitelijke of juridische situatie ter bewaring van de rechten in stand houden – Verkrijgen en veiligstellen van bewijsmateriaal – Artikel 584, eerste lid Ger.W. – Spoedeisend geval

Hof van Cassatie 03-05-2018

Overeenkomst – Toepasselijk recht – Onrechtmatige daad – Verzekering – Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar – Artikel 106 WIPR – Artikel 99 WIPR – Werking in de tijd – Artikel 127, § 1, tweede lid, in fine WIPR – Artikel 3, eerste lid BW – Politiewetten – Wijze van de schadevergoeding – Engels recht

Hof van Cassatie 18-06-2018

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Detachering – Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) – Artikel 3 – Rechtskeuze – Toepassingsgebied rechtskeuze – Artikel 10 – Dwingende bepalingen – Artikel 6.2 – Wet Welzijn Werknemers

Hof van Cassatie 23-04-2018

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Toepasselijk recht – Congolees recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht – Artikel 152 Congolees Arbeidswetboek – Beëindiging overeenkomst