Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Dendermonde) 25-06-2021

Koop-verkoop – Internationale bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel
Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen mededeling –Geen vooraf
bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis – Plaats van levering

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 31-08-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen
mededeling – Geen vooraf bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis –
Plaats van levering

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 15-04-2021

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Overeenkomst – Artikel 8
WIPR – Artikel 96, 1° WIPR – Forumkeuze – Artikel 7 WIPR – Artikel 11 WIPR –
Artikel 4, lid 3 Verordening 593/2008 (Rome I) – Kennelijk nauwere band –
Weens Koopverdrag (CISG) – Conformiteit van het geleverde goed – Artikel 35 –
Artikel 36

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 29-04-2021

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Rechtskeuze voor het Belgisch recht –
Artikel 3, lid 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Weens Koopverdrag (CISG) –
Koopovereenkomst betreffende roerende zaken – Conformiteit van het
geleverde goed – Artikel 35 – Artikel 36 – Deskundigenonderzoek

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Tongeren) 12-11-2020

Overeenkomst – Internationale bevoegdheid – Artikel 25 Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Verwijzing
achterzijde factuur – Forumkeuze in overeenkomst – Gemeenschappelijke
bedoeling partijen – Materiële geldigheid – Toepasselijk recht– Artikel 98, §1,
tweede lid WIPR – Artikel 4, 1 a) Verordening 593/2008 (Rome I) – Gewone
verblijfplaats – Artikel 19, 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Plaats
hoofdbestuur – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 4 a) –
Schijnvertegenwoordiging – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde
goed – Artikel 61 –Tekortkoming nakoming – Artikel 64 – Ontbinding
overeenkomst – Artikel 74 – Schadevergoeding

Ondernemingsrechtbank Dendermonde 09-04-2020

Internationale bevoegdheid – Leningsovereenkomst – Artikel 7 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Toepasselijk recht – Leningsovereenkomst – Artikel 3 Verordening 593/2008 (Rome I)

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) 14-03-2019

Handelsagentuurovereenkomst –Toepasselijk recht – Richtlijn 86/653/EEG – Zelfstandige handelsagenten – Coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten – Belgische omzettingswet – In België gevestigde principaal en in Turkije gevestigde agent – Beding waarbij een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van het Belgische recht – Niet-toepasselijke wet – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Verenigbaarheid – Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) – Artikel 7.1 – Bepalingen van bijzonder dwingend recht – Nauwe band – Opportuniteitsbeoordeling – Inhoud buitenlands recht – Omvang vergoeding

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 17-01-2019

Europees betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 13 – Artikel 16 – Verweer – Termijn – Artikel 14 – Betekening of kennisgeving – Artikel 14 Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 20 Verordening 1896/2006 – Verzoek tot heroverweging

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 20-02-2019

Verordening 861/2007 (Geringe vorderingen) – Richtlijn 2000/35/EG – Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 – Interesten – Schadevergoeding

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Hasselt) 11-12-2018

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 16 –
Verweerschrift tegen het Europees betalingsbevel – Termijn indienen
verweerschrift – Rechtstreekse betekening of kennisgeving – Artikel 15 – Duits
recht – Nationale civielrechtelijke procedure – Artikel 17 – Internationale
bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 26 – Stilzwijgende
aanvaarding