Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Gent 17-04-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 570 Ger. W. (oud) of artikel 25 WIPR - Exequatur – Beslissing Amerikaans gerecht – Weigeringsgronden – Overgangsbepalingen WIPR – Artikel 126, § 2, tweede lid – Begunstigingsregel – Gedeeltelijke uitvoerbaarverklaring – Gedeeltelijke weigering bij gebrek aan uitvoerbaarheid in land van oorsprong

Hof van beroep Gent 28-04-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Overeenkomst tot verkoop van activa en passiva – Faillissement van de Belgische verkopers – Vordering tot betaling ingesteld door de curator – Geen bewijs van eigendom van het onroerend goed, noch van de vervulling van de opschortende voorwaarde volgens de kopers – Er wordt geen toepassing gemaakt van de artikelen 22.1 en 5.1.b Brussel I verordening, noch van de Insolventie verordening – Forum executionis contractus – Artikel 5.1.a – Plaats van uitvoering van de betwiste verbintenis tot betaling – Lex voluntatis – Draagschuld naar Nederlands recht – Er wordt geen rekening gehouden met de plaats van daadwerkelijke gedeeltelijke uitvoering – Forum van de medeverweerder – Artikel 6.1 – Uitlegging van de overeenkomst conform de lex contractus