Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
139 resultaten

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Bezit van verblijfsdocumenten – Artikel 20, lid 1, VWEU –
Burgerschap van de Unie – Artikel 21, lid 1, VWEU – Vrij verkeer van werknemers
– Artikel 7, lid 1, a) Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 – Artikel 25 – Artikel
40, § 4, 1° Vreemdelingenwet – Artikel 42quinquies

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Recht op verblijf burgers van de Europese Unie en hun
familieleden – Geheel van verblijfstitels – Bijzondere verblijfsdocumenten op
grond van koninklijk besluit van 30 oktober 1991 – Burgerschap van de Unie –
Artikel 22 van het Internationaal Verdrag van 13 december 1960 tot
samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “Eurocontrol”

Hof van Cassatie 11-12-2020

Betekening – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 8 – Degene voor
wie het stuk is bestemd – Weigering in ontvangst te nemen – Ontvangende
instantie – Taal die de bestemmeling begrijpt of geacht wordt te begrijpen –
Vertaling in de officiële taal – Verplichting modelformulier bijlage II

Hof van Cassatie 28-01-2021

Internationale betekening – Artikel 40 Ger.W. – Artikel 6 EVRM – Recht tot
toegang tot een gerecht – Onbekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen
woonplaats in België – Artikel 57 Ger.W. – Start termijn voor beroep

Hof van Cassatie 28-06-2019

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 3:172 Nederlands Burgerlijk Wetboek –
Gemeenschap – Bijdrage in kosten naar evenredigheid aandelen in de vruchten
en andere voordelen – Bijdrage in kosten naar evenredigheid van aandelen in
eigendom

Hof van Cassatie 03-10-2019

Toepasselijk recht – Kredietovereenkomst – Verordening 593/2008 (Rome I) – Artikel 6, lid 1 – Recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft – Rechtskeuze

Hof van Cassatie 08-03-2019

Betekening – Verordening 1993/2007 (Betekening) –– Artikel 14 – Artikel 1079 Ger.W. – Betekening cassatieberoep – Gebrek aan vertaling – Ontvankelijkheid cassatieberoep

Hof van Cassatie 16-12-2019

Erkenning – Echtscheiding – Marokkaanse verstoting – Rustpensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57 WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

Hof van Cassatie 20-01-2020

Internationale bevoegdheid – Huwelijksvermogen – Internationale aanhangigheid – Artikel 14 WIPR – Artikel 42 WIPR – Gemeenschappelijke Belgische nationaliteit van de echtgenoten – Toepasselijk recht – Artikel 48 WIPR – Gewone verblijfplaats – Interpretatie buitenlands recht – Uitlegging land van oorsprong – Artikel 427 van het Burgerlijk Wetboek van Quebec

Hof van Cassatie 23-05-2019

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 21 – Artikel 35 – Verzoek tot regeling van het omgangsrecht – Temporeel toepassingsgebied – Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Artikel 3 – Artikel 50 – Artikel 53