Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
263 resultaten

Hof van Justitie 04-09-2019, C-347/18, Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 53 – Certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken, dat staat in bijlage I – Bevoegdheden van het gerecht van herkomst – Ambtshalve toetsing of de regels inzake de bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten zijn geschonden

Hof van Justitie 05-09-2019, C-468/18, R / P

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikel 3, onder a) en d), en artikel 5 – Gerecht waarbij drie gezamenlijke verzoeken inzake de echtscheiding van de ouders van een minderjarig kind, de ouderlijke verantwoordelijkheid en de onderhoudsverplichting ten gunste van het kind zijn ingediend – Bevoegdverklaring inzake echtscheiding en onbevoegdverklaring inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid inzake het verzoek betreffende een onderhoudsverplichting – Gerecht van de plaats waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft en waarvoor hij verschijnt

Hof van Justitie 10-07-2019, C-530/18, EP / FO

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)– Artikel 15 – Verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat dat beter in staat is de zaak te behandelen – Uitzondering op de algemene regel dat het gerecht van de gewone verblijfplaats van het kind bevoegd is – Bijzondere band met een andere lidstaat – Factoren op grond waarvan kan worden bepaald welk gerecht beter in staat is – Verschillende rechtsregels – Belang van het kind

Hof van Justitie 10-07-2019, C-722/17, Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH / Enrico Casamassima

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis)– Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Exclusieve bevoegdheden – Artikel 24, punten 1 en 5 – Geschillen inzake zakelijke rechten op onroerende goederen en inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen – Procedure voor de gerechtelijke veiling van een onroerend goed – Beroep tot betwisting van de verdeling van de opbrengst van die veiling

Hof van Justitie 18-09-2019, C-47/18, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 2, onder b) – Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – Daarvan uitgesloten – Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure – Toepassing van verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 41 – Inhoud van de indiening van een vordering – Hoofdinsolventieprocedure en secundaire insolventieprocedure – Aanhangigheid en samenhang – Toepassing naar analogie van artikel 29, lid 1, van verordening 1215/2012 – Ontoelaatbaarheid

Hof van Justitie 27-06-2019, C-518/18, RD / SC

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Waarmerking van een gerechtelijke beslissing als Europese executoriale titel – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste schuldvorderingen – Verwerende partij zonder bekend adres die niet aanwezig was ter terechtzitting

Hof van Justitie 29-07-2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF Trucks NV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bijzondere bevoegdheid – Artikel 7, punt 2 – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Plaats waar de schade is ingetreden – Verzoek om vergoeding van de schade die is veroorzaakt door een met artikel 101 VWEU en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte strijdig verklaarde mededingingsregeling

Hof van Justitie 02-05-2019, C-603/17, Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verdrag van
Lugano van 2007 – Artikel 15 – Overeenkomst gesloten door een consument –
Verhouding tot richtlijn 2008/48/EG – Consumentenkredietovereenkomst –
Artikelen 2 en 3 – Begrippen ‘consument’ en ‘transacties waarop de richtlijn van
toepassing is’ – Maximaal kredietbedrag – Irrelevant voor de toepassing van
artikel 15 van het Verdrag van Lugano van 2007

Hof van Justitie 06-06-2019, C-361/18, Ágnes Weil / Géza Gulácsi

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 66 – Werkingssfeer ratione
temporis – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Werkingssfeer ratione materiae –
Burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 1 en lid 2, onder a) – Uitgesloten
gebieden – Huwelijksgoederenrecht – Artikel 54 – Verzoek tot afgifte van een
certificaat dat aantoont dat de door het gerecht van oorsprong gegeven
beslissing uitvoerbaar is – Rechterlijke beslissing betreffende een
schuldvordering die is ontstaan uit de ontbinding van de uit een nietgeregistreerd
partnerschap voortvloeiende vermogensregeling

Hof van Justitie 06-06-2019, C-827/18, MC / ND

Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2 en artikel 99 van het reglement voor de
procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie – Justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verdrag van
Lugano van 2007 – Artikel 22, lid 1 – Geschillen over zakelijke rechten op huur
en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen – Teruggave van de
vruchten uit huur van een woning vóór de eigendomsoverdracht