Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
314 resultaten

Hof van Justitie 06-10-2021, C-581/20, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad v TOTO SpA / Costruzioni Generali en Vianini Lavori SpA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 1, lid 1 – Burgerlijke en handelszaken – Artikel 35 – Voorlopige en bewarende maatregelen – Vordering die is gebaseerd op een overeenkomst voor de aanleg van een openbare snelweg tussen een overheidsinstantie en twee privaatrechtelijke ondernemingen – Verzoek in kort geding in verband met de boeten en garanties die uit deze overeenkomst voortvloeien – Beslissing in kort geding die reeds is gewezen door een in het bodemgeschil bevoegde rechter

Hof van Justitie 09-12-2021, C-242/20, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb / BP Europa SE

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punt 3 – Begrip ‘verbintenissen uit onrechtmatige daad’ – Gerechtelijke tenuitvoerleggingsprocedure – Vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde wegens ongerechtvaardigde verrijking – Artikel 22, punt 5 – Tenuitvoerlegging van beslissingen – Exclusieve bevoegdheid

Hof van Justitie 09-12-2021, C-729/19, C-708/20, BT / Seguros Catalana Occidente en EB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Vordering tot vergoeding van de schade geleden door een particulier met woonplaats in een lidstaat na een ongeval in een gehuurde woning in een andere lidstaat – Vordering van de getroffene tegen de verzekeraar en tegen de verzekerde die eigenaar is van de woning – Toepasselijkheid van artikel 13, lid 3, van die verordening

Hof van Justitie 21-10-2021, C-393/20, T.B. en D. sp. Z o.o. / G. I. A/S

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 11, lid 1, onder b) – Artikel 12 – Artikel 13, lid 2 – Personeel toepassingsgebied – Begrip “benadeelde persoon” – Professioneel – Bijzondere bevoegdheid– artikel 7, punt 2

Hof van Justitie 25-11-2021, C-25/20, ALPINE BAU

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 28 – Artikel 32, lid 2 – Termijn voor de indiening van vorderingen in een insolventieprocedure – Indiening van vorderingen in een in een lidstaat aanhangige secundaire insolventieprocedure door de curator van de hoofdinsolventieprocedure die in een andere lidstaat loopt – Dwingende termijn die is vastgesteld in het recht van de lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure wordt geopend

Hof van Justitie 25-11-2021, C-289/20, IB / FA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding – Artikel 3, lid 1, onder a) – Begrip “gewone verblijfplaats” van de verzoeker

Hof van Justitie 30-09-2021, C-296/20, Commerzbank AG / E.O.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Burgerlijke en handelszaken – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 15, lid 1, onder c) – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Overbrenging van de woonplaats van de consument naar een ander door het verdrag gebonden staat

Hof van Justitie 02-08-2021, C-262/21 PPU, A / B

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepassingsgebied – Artikel 2, punt 11 – Begrip „ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van een kind” – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer van een jong kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen – Derdelanders – Overdracht van het kind en zijn moeder aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming overeenkomstig Verordening 604/2013 (Dublin III)

Hof van Justitie 09-09-2021, C-208/20 en C-256/20, Toplofikatsia Sofia EAD, CHEZ Elektro Bulgaria AD, Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia EOOD (C‑208/20) en Toplofikatsia Sofia EAD (C‑256/20)

Prejudiciële verwijzing – Artikel 20, lid 2, a), VWEU – Artikel 47, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 1, a) – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 5, lid 1 – Onbetaalde schuldvorderingen – Rechterlijke beslissingen – Betalingsbevelen – Betekening – Schuldenaar woonachtig op een onbekend adres in een andere lidstaat dan die van de aangezochte rechter

Hof van Justitie 09-09-2021, C-277/20, UM, in tegenwoordigheid van HW, als nalatenschapsbeheerder van ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen en Finanzamt Spittal Villach

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erfopvolging – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 3, lid 1, b) – Begrip “erfovereenkomst” – Werkingssfeer – Overeenkomst tot eigendomsoverdracht bij overlijden – Artikel 83, lid 2 – Rechtskeuze – Overgangsbepalingen