Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
15 resultaten

Grondwettelijk Hof 09-06-2022

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Verkrijging door nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Bewijs van de maatschappelijke integratie – Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar – Artikel 12bis, §1, 2°, d), vierde streepje WBN – Onderbreking door ouderschapsverlof – Interpretatie dat ouderschapsverlof geen onderbreking vormt – Geen schending van artikel 22 en 22bis Grondwet

Grondwettelijk Hof 21-04-2022

Adoptie – Volle adoptie – Omzetting van een internationale adoptie in een volle adoptie – Vereiste van toestemming van de ouders – Volle adoptie die in het land van herkomst niet erkend is (Ethiopië)

Grondwettelijk Hof 20-05-2021

Nationaliteitsverklaring – Artikel 15, §5 WBN – Negatief advies openbaar ministerie – Openbaar ministerie als partij – Veroordeling kosten, inclusief rechtsplegingsvergoeding – Artikel 1017-1022 Ger.W. – Artikel 10 en 11 Grondwet – Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie

Grondwettelijk Hof 23-09-2021

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Rechtspleging – Bevoegdheid van het hof van beroep – Ontstentenis van een dubbele aanleg

Grondwettelijk Hof 25-02-2021

Toepasselijk recht – Naam – Artikel 3, § 3 WIPR – Artikel 37 WIPR – Vluchteling – Verbetering geboorteakte – Verschil in behandeling – Non-discriminatiebeginsel – Artikel 12 Verdrag van Genève van 1951 – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Artikel 22 Grondwet – Artikel 8 EVRM

Grondwettelijk Hof 27-05-2021

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Onafgebroken wettelijk verblijf – Gezinshereniging – Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer – Hiaat tussen twee verblijfsstatuten

Grondwettelijk Hof 01-10-2020

Relatie van samenleven – Verklaring van wettelijk samenwonen – Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid – Aangifte huwelijk – Artikelen 164/3-164/5 BW – Niet toepasselijk bij verklaring van wettelijk samenwonen

Grondwettelijk Hof 24-09-2020

Consulaire bijstand – Beginsel van gelijkheid en non-discriminatie – Artikel 10 Grondwet – Artikel 11 Grondwet – Artikel 10 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 78 Consulair Wetboek – Draagwijdte consulaire bijstand – Lijst situaties consulaire bijstand – Artikel 9 Richtlijn (EU) 2015/637 – Consulaire praktijk van België – Geen subjectief recht op consulaire bijstand – Artikel 7 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 75 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van familieleden – Beginsel van soevereiniteit – Beginsel van niet-inmenging – Artikel 2, lid 1 Richtlijn (EU) 2015/637 – Uitsluiting consulaire bijstand van vluchtelingen en staatlozen – Artikel 11 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 79 Consulair Wetboek – Uitsluiting van consulaire bijstand van Belgen met dubbele nationaliteit in land van andere nationaliteit – Artikel 15 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 83 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van personen die zich in een risicogebied bevinden – Artikel 5 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer – Artikel 21 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 89 Consulair Wetboek – Consulaire bijstand aan Belgen die in het buitenland gevangengenomen zijn – Artikel 36 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer

Grondwettelijk Hof 07-02-2018

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

Grondwettelijk Hof 11-01-2018

Nationaliteit – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Artikel 23 WBN – Openbaarheid van de terechtzittingen – Uitzonderingen – Context (algemeen dreigingsniveau) – Niet-openbaarheid van de terechtzitting