Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Brussel 03-11-2015

Internationale bevoegdheid – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) niet van toepassing – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Alimentatie – Artikel 32, 2° en 33, eerste lid WIPR – Verordening 4/2009 (alimentatie) – Artikel 3, b) – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 15 – Protocol van Den Haag van 2007 (onderhoud) – Artikel 3

Brussel 13-05-2016

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Overdracht van internationale bevoegdheid – Artikel 15, 1, b) - Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Directe rechterlijke communicatie

Brussel 15-04-2016

Betekening – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Alimentatie – Woonplaats ongekend – Artikel 40 Ger.W. – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Protocol van Den Haag van 2007 (onderhoud) – Certificaat artikel 20.1.b Verordening 4/2009 (Alimentatie)

Hof van Justitie 07-07-2016, C-222/15, Hőszig Kft. / Alstom Power Thermal Services,

Prejudiciële verwijzing – Forumkeuzebeding – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Beding in algemene voorwaarden – Instemming van de partijen met deze voorwaarden – Geldigheid en nauwkeurigheid van een dergelijk beding

Hof van Justitie 07-07-2016, C-70/15, Emmanuel Lebek / Janusz Domino

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 34, punt 2 – Niet-verschenen verweerder – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Gronden voor weigering – Geen tijdige betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend – Begrip ‘rechtsmiddel’ – Verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 19, lid 4 – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Termijn waarin het verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel ontvankelijk is

Hof van Justitie 14-07-2016, C-196/15, Granarolo SpA / Ambrosi Emmi France S

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punten 1 en 3 – Bevoegde rechter – Begrippen ‘verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘verbintenissen uit onrechtmatige daad’ – Plotseling verbreken van een jarenlange handelsbetrekking – Schadevordering – Begrippen ‘koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken’ en ‘verstrekking van diensten’

Hof van Justitie 14-07-2016, C-230/15, Brite Strike Technologies Inc. / Brite Strike Technologies SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 22, punt 4 – Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen op het gebied van intellectuele eigendom – Artikel 71 – Door de lidstaten op bijzondere gebieden gesloten verdragen – Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom – Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende Benelux-merken, tekeningen en modellen – Artikel 350 VWEU

Hof van Justitie 28-07-2016, C-102/15, Gazdasági Versenyhivatal / Siemens Aktiengesellschaft Österreich,

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer ratione materiae – Vordering tot terugbetaling – Ongerechtvaardigde verrijking – Vordering die voortvloeit uit de ongerechtvaardigde terugbetaling van een geldboete wegens schending van het mededingingsrecht

Hof van Justitie 28-07-2016, C-191/15, Verein für Konsumenteninformation / Amazon EU Sarl

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordeningen 864/2007 (Rome II) en 593/2008 (Rome I) – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Gegevensbescherming – Richtlijn 95/46/EG – Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten – Oneerlijke bedingen – Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd – Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbodsactie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn – Vaststelling van het recht dat de verwerking van persoonsgegevens van consumenten beheerst

Rechtbank van koophandel Gent 03-11-2015

Handelsagentuur – Agent gevestigd in Turkije – Toepasselijk recht – Rechtskeuze – Dwingend recht – Belgische Handelsagentuurwet – Vestiging in België als toepassingsvoorwaarde voor de wet – Conformiteit met de Agentuurrichtlijn