Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
12 resultaten

Hof van beroep Brussel 11-03-2013

Internationale bevoegdheid in hoger beroep – artikel 8 en 9 Verordening 44/2001 (Brussel I) – gewone verblijfplaats van het kind - ogenblik van appreciatie

Hof van beroep Brussel 25-03-2013

Internationale bevoegdheid – art. 23,2 Verordening 44/2001 (Brussel I Vo) – forumkeuzebeding –
algemene voorwaarden op website

Hof van Cassatie 18-03-2013

Toepasselijk recht - Toepassing van vreemd recht – Interpretatie volgens de interpretatie in het land van herkomst

Hof van Cassatie 18-03-2013

Erkenning - Huwelijk – Gevolgen van een polygaam huwelijk gesloten in Marokko – Pensioenrechten – Internationale openbare orde

Hof van Cassatie 18-03-2013

Erkenning in België - Rust- en overlevingspensioen – Marokkaanse verstoting

Hof van Justitie 16-05-2013, C-228/11, Melzer / MF Global UK Ltd

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – art. 5, 3 Verordening 44/2001(Brussel I) – bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad –
grensoverschrijdende deelneming van meerdere personen aan eenzelfde
onrechtmatige daad – mogelijkheid om territoriale bevoegdheid te baseren op
plaats waar andere veroorzaker van schade dan verweerder heeft gehandeld

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18-12-2012

Erkenning Indische geboorteakte en Indische akte van erkenning – Artikel 27 WIPR - Draagmoederschap – Vaststelling vaderschap – Belang van het kind

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende huwelijksakte – Vonnis als vervangende huwelijksakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende geboorteakte kind – Vonnis als vervangende geboorteakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16-04-2013

Internationale bevoegdheid - artikel 3, 1, a, zesde streepje
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 13 WIPR - Echtscheiding - interne bevoegdheid -Toepasselijk recht – Artikel 55 WIPR - Turkse huwelijksakte met vermelding van ontbinding van het huwelijk – Turks echtscheidingsvonnis – Artikel 27 WIPR - Artikel 24 WIPR - Conventie van Wenen van 1976 (afgifte van
meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand) - Erkenning Turks
echtscheidingsvonnis - Vordering tot echtscheiding onontvankelijk