Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Justitie 03-05-2007, C-386/05, Color Drack GmbH / Lexx International Vertriebs Gmbh

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoopovereenkomst met verschillende leveringsplaatsen – Forum executionis contractus – Toepasbaarheid eenheidsforum bij meerdere loci executionis contractus – Uitlegging artikel 5.1.b eerste streepje – Voorspelbaarheids- en nabijheidsdoelstelling van de regeling gerespecteerd als de verschillende leveringsplaatsen in éénzelfde lidstaat liggen – Plaats van hoofdlevering volgens economische criteria is relevant – Als hoofdlevering niet kan worden bepaald, één van de leveringsplaatsen naar keuze van de eiser

Hof van Justitie 11-10-2007, C-98/06, Freeport plc / Olle Arnoldsson

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Uitlegging van artikel 6.1 – Verbintenis aangegaan in concernrelatie – Pluraliteit van verweerders – Samenhang vereist tussen de verschillende vorderingen – Geen zelfde rechtsgrondslag vereist voor de verschillende vorderingen – Geen bewijs vereist van het feit dat de vordering niet louter werd ingesteld om een van de verweerders aan diens forum domicilii te onttrekken

Hof van Justitie 13-06-2006, C-539/03, Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 – Schendingen van Europees octrooirecht begaan in concernrelatie – Pluraliteit van verweerders – Uitlegging van artikel 6.1 – Samenhang vereist tussen de verschillende vorderingen – Gevaar voor onverenigbare beslissingen is relevant – Noch concernrelatie noch gemeenschappelijk beleidsplan volstaan om een van de verweerders aan diens forum domicilii te onttrekken

Hof van Justitie 13-12-2007, C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV / Jack Odenbreit

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Uitlegging van de artikelen 11.2 iuncto 9.1.b – Verzekering en onrechtmatige daad – Rechtstreekse vordering van benadeelde tegen aansprakelijkheidsverzekeraar –Forum actoris – Onafhankelijk van kwalificatie slachtoffer als begunstigde in de zin van artikel 9 – Artikel 11 verruimt categorie van eisers die op grond van artikel 9 over een forum actoris beschikken – Onafhankelijk van kwalificatie vordering als contractueel of extracontractueel – Doel van de regeling is bescherming van de zwakkere partij in verzekeringszaken