Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
15 resultaten

Hof van Cassatie 04-01-2019

Erkenning – Alimentatie – Artikel 24 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Gronden voor weigering van de erkenning – Ambtshalve toepassing – Rechten van verdediging

Hof van Cassatie 12-03-2019

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden

Hof van Cassatie 18-02-2019

Staat van personen – Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) – Montevideo Conventie – Palestina – Erkenning door de internationale gemeenschap

Hof van Cassatie 31-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Staatsveiligheid – Feiten eigen aan de echtgenoot van de verzoekster

Hof van Cassatie 03-05-2018

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Artikel 35 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Voorlopige of bewarende maatregelen – Vordering tot tussenkomst in deskundigenonderzoek – Geen maatregel die uitsluitend tot doel heeft proceskansen in te schatten – Feitelijke of juridische situatie ter bewaring van de rechten in stand houden – Verkrijgen en veiligstellen van bewijsmateriaal – Artikel 584, eerste lid Ger.W. – Spoedeisend geval

Hof van Cassatie 03-05-2018

Overeenkomst – Toepasselijk recht – Onrechtmatige daad – Verzekering – Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar – Artikel 106 WIPR – Artikel 99 WIPR – Werking in de tijd – Artikel 127, § 1, tweede lid, in fine WIPR – Artikel 3, eerste lid BW – Politiewetten – Wijze van de schadevergoeding – Engels recht

Hof van Cassatie 18-06-2018

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Detachering – Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) – Artikel 3 – Rechtskeuze – Toepassingsgebied rechtskeuze – Artikel 10 – Dwingende bepalingen – Artikel 6.2 – Wet Welzijn Werknemers

Hof van Cassatie 23-04-2018

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Toepasselijk recht – Congolees recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht – Artikel 152 Congolees Arbeidswetboek – Beëindiging overeenkomst

Hof van Cassatie 24-05-2018

Internationale bevoegdheid – Onrechtmatige daad – Artikel 96, 2° WIPR – Plaats waar de schade is ingetreden – Interpretatie naar analogie met rechtspraak Hof van Justitie van de EU – Artikel 5.3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 7.2 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Financiële schade

Hof van Cassatie 25-05-2018

Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Toepasselijk recht – Marokkaans recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht – Schadevergoeding